Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 47

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 47

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 136 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 47. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 5: Cơ quan nào là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020?

A. Bộ Nội vụ

B. Văn phòng Chính phủ

C. Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

D. Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ

Câu 10: Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, Bộ Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ gì trong các nội dung cải cách hành chính?

A. Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện cải cách tài chính công

B. Theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách thể chế

C. Chủ trì triển khai nội đung cải cách thủ tục hành chính

D. Chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính 

Câu 14: Theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020, việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về đánh giá cán bộ, công chốc, viên chức thuộc nhóm nhiệm vụ nào?

A. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

B. Cải cách thể chế

C. Hiện đại hóa nền hành chính

D. Cải các tổ chức bộ máy

Câu 16: Theo Điều 4 Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/201 của Chính phủ, mục tiêu trong giai đoạn 2 (2016-2020) của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 là gỉ?

A. 80% các cơ quan hành chính nhả nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm

B. Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả

C. 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên có cổng thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định

D. Cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức. độ 2 và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3

Câu 20: Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ, Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ nào được giao chủ trì thực hiện Đề án vãn hóa công vụ?

A. Bộ Nội vụ

B. Văn phòng Chính phủ

C. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

D. Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Câu 25: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

B. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

C. Cải cách thể chế

D. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

Câu 26: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

B. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

C. Cải các thủ tục hành chính

D. Cải các tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Câu 27: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

B. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

C. Cải cách tô chức bộ máy hành chính nhà nước

D. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

Câu 28: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc xây dựng đồng bộ chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ xúng đáng nhân tàí khoa học công nghệ thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A. Cải cách tài chính công

B. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

C. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

D. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm