Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 46

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 46

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 131 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 46. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 4: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc tổ chức thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo quản lý thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

B. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

C. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

D. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

Câu 5: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc áp dụng công nghệ thông tin trong tuyển dụng công chức thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

B. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

C.  Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

D. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Câu 6: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc tập trung nguồn lực ưu tiên cho cải cách chính sách tiền lương thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cản bộ, công chức, viên chức

B. Cải cách tài chính công

C. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

D. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

Câu 7: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai xãy dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

B. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

C. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

D. Cải cách tài chính công

Câu 8: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chỉnh phủ, việc tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

B. Cải cách thủ tục hành chính

C. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

D. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

Câu 9: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc tổng kết đánh giá hoạt động của Trung tâm hành chính tập trung, mô hình trung tâm hành chính công thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

B. Cải cách thủ tục hành chính

C. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

D. Cải cách tồ chức bộ máy hành chính nhà nước

Câu 10: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, kiểm tra cải cách hành chính thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

B. Hiện đại hóa nền hành chính

C.  Cải cách thủ tục hành chính

D. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Câu 11: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai xác định và công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

B. Hiện đại hóa nền hành chính

C. Cải cách thủ tục hành chính

D. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

Câu 20: Mục tiêu về Chính phủ điện từ được nêu tại Nghị quyết số 36a/NQ~CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ là gì?

A. Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn

B. Nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân

C. Tiết kiệm chi phí hành chính

D. Đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4

Câu 21: Chỉ tiêu cụ thể về Chính phủ điện tử đến hết năm 2017 theo Nghị quyết số 36a/NQ~CP ngày 14/10/2015 là gì?

A. Việt Nam nằm trong nhóm 3 quốc gia đứng đầu ASEAN về Chỉ số dịch vụ công trực tuyến và Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên hiệp quốc

B. Việt Nam đứng đầu ASEAN về Chỉ số dịch vụ công trực tuyến và Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Liên hiệp quốc

C. Việt Nam nằm trong nhóm 3 quốc gia đúng đầu Châu Á về Chỉ số dịch vụ công trực tuyến và Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Liên hiệp quốc

D. Việt Nam đứng đàu Châu Á về Chỉ số dịch vụ công trực tuyến và Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Liên hiệp quốc

Câu 25: Theo Nghị quyết so 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016 của Chính phủ, cơ quan/tổ chức nào được giao xây dựng tiêu chí đánh giá cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương?

A. Bộ Nội vụ

B. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

C.  Bộ Tư pháp

D. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Câu 26: Theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phù, sau khi hoàn thành giải quyết thủ tục hành chính, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm gì?

A. Đăng tải công khai kết quả giải quyết TTHC trên Trang thông tin điện tử của cơ quan và thông báo cho tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả

B. Đăng tải công khai kết quả giải quyêt TTHC trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và thông báo đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân

C. Đăng tải công khai kết quả giải quyết TTHC trên Trang thông tin điện tử của cơ quan và chờ tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả

D. Đăng tải công khai kết quả giải quyêt TTHC trên Trang thông tin điện tử của cơ quan

Câu 28: Theo Quyết định số 1819/QĐ TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến ở mức độ 4 thuộc hoạt động nào của Chương trình Quốc gia về úng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020?

A. Phát triển và hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ nhà nước

B. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sơr dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển. Chính phủ điện từ

C. Phát triển hạ tầng viễn thông

D. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

Câu 29: Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, vỉệc ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông, tăng cường trao đổi, xử ỉý hồ sơ qua mạng thuộc hoạt động nào của Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020?

A. Phát triển úng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

B. Phát triển và hoàn thiện các úng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ nhà nước

C. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát ữiển Chính phủ điện tử

D. Phát triển hạ tầng viễn thông

Câu 30: Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc hỗ trợ ngưòi dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến thuộc hoạt động nào của Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016- 2020?

A. Xây dựng công dân điện tử, doanh nghiệp điện tử

B. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

C. Phát triển và hoàn thiện các ứng đụng công nghệ thông tin trong nội bộ nhà nước

D. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm