Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 45

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 45

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 188 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 45. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai thuế điện tử, hải quan điện tử thuộc hoạt động nào của Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020?

A. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử

B. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

C. Phát triển và hoàn thiện các ứng đụng công nghệ thông tín trong nội bộ nhà nước

D. Xây dựng công dãn điện tử, doanh nghiệp điện tử

Câu 2: Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai chứng thực điện tử và chữ ký số trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị thuộc hoạt động nào của Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020?

A. Phát triển và hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ nhà nước

B. Xây dựng công dãn điện tử, doanh nghiệp điện tử

C. Phát triển và hoàn thiện hạ tâng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử

D. Phát triên úng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

Câu 8: Nhiệm vụ cụ thể của Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ

A. Hệ thống hóa, rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo

B. Xây dụng Luật quy định về chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước

C. Kiện toàn Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

D. Xây dựng cơ sở dữ liệu về báo cáo

Câu 9: Theo Đề án đon giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được phê duyệt theo Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017 cùa Thủ tưóng Chính phủ, bước tiếp theo sau khi hệ thống hóa toàn bộ các báo cáo, chế độ báo cáo theo ngành, lĩnh vực đang thực hiện hoặc yêu càu thực hiện là gì?

A. Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, đơn giản hóa chế độ báo cáo

B. Bộ, ngành, ƯBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong xây dụng văn bản hướng dẫn hoặc quỵ định chế độ báo cáo thuộc phạm vi thẩm quyền

C. Cập nhật kết quả hệ thống hóa lên Hệ thống thông tín báo cáo Quốc gia

D. Quốc hội ban hành Luật quy định về chế độ báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước

Câu 11: Phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ là gì?

A. Quy định chi tiết Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

B. Kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

C. Thủ tục hành chính giữa cơ quan hành chính nhà nước vói nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tồ chức

D. Thủ tục thanh tra vả thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước

Câu 12: Theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; nguyên tắc quy định thủ tục hành chính là gì?

A. Đon giản, dễ hiểu và dễ thực hiện

B. Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc

C.  Phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội

D. Có lợi cho Nhà nước

Câu 13: Theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; nguyên tắc thực hiện thủ tục hành chính là?

A. Bảo đảm cá nhân, tổ chức được công khai xin lỗi nếu giải quyết thủ tục hành chính chậm so với thòi gian hẹn trả kết quả

B. Có lợi cho Nhà nước

C. Bảo đảm công khai, minh bạch các thủ tục hành chính đang được thực hiện

D. Bảo đảm tổ chức, cá nhân chỉ được hướng dẫn một lần duy nhất

Câu 16: Theo Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ, việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính được thực hiện theo biểu mẫu do cơ quan nào ban hành?

A. Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

B. Bộ Tư pháp ban hành

C. Văn phòng Chính phủ ban hành

D. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

Câu 19: Theo Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cơ quan nào có trách nhiệm chủ trì xây dựng và duy trì Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính?

A. Bộ Thông tin và Truyền thông

B.  Bộ Tư pháp UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

C.  Văn phòng Chính phủ

Câu 20: Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan không áp đụng cơ chế một cửa, một của liên thông?

A. UBND cấp xã

B. Các cơ quan chuyên môn thuộc

C. UBND cấp huyện

D. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

Câu 23: Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, quyền lợi của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là gì?

A. Được xem xét ưu tiên khi thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

B. Đưọc làm vỉệc 06 tiếng/1 ngày (sáng từ 7h30 - 11 h; chiều từ 14hO0’ đến 16h30)

C. Được nghỉ phép 30 ngày trong năm

D. Được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và văn hóa giao tiếp úng xử với cá nhân, tổ chức

Câu 24: Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn điện của ai?

A. Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh

B. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

C. Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

D. Chánh Văn phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

Câu 25: Theo Hiến pháp năm 2013, nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quản lý xã hội bằng gì?

A. Chủ trương, đường lối chính sách của Đảng

B. Pháp luật

C. Hiến pháp

D. Hiến pháp và pháp luật

Câu 26: Hiến pháp năm 2013 quy định tổ chức nào không phải là tổ chức chính trị - xã hội?

A. Hội nông dân Việt Nam

B. Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam

C. Hội chữ thập đỏ Việt Nam

D. Công đoàn Việt Nam

Câu 28: Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 củaThủ tướng Chính phủ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của ai? 

A. Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh

B. Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

C. Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

D. Chánh Văn phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

Câu 29: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia?

A. Quốc hội

B. Chính phủ

C. Bộ Tài chính

D. Ủy ban thường vụ Quốc hội

Câu 30: Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, quyền lợi của công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả là gì? 

A. Được xem xét ưu tiên khi thực hiện việc quy hoạch, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

B. Được làm việc 06 tiếng/1 ngày (sáng từ 7h30 - 11h; chiều từ 14h00' đến 16h30')

C. Được nghỉ phép 30 ngày trong năm

D. Được tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ và văn hóa giao tiếp úng xử với cá nhân, tổ chức

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm