Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 44

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 44

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 116 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 44. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, sau khi được Quốc hội bầu, chức vụ nào phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?

A. Chủ tịch Hội đồng dân tộc

B. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

C. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

D. Phó Chủ tịch Quốc hội

Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013, các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ tịch Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân công của tổ chức, cá nhân nào?

A. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

B. Ủy ban thường vụ Quốc hội

C. Công đoàn Việt Nam

D. Chủ tịch Quốc hội

Câu 6: Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong trường họp cá nhân, tổ chức chưa đến nhận hồ sơ theo giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thì kết quả giải quyết được xử lý như thế nào?

A. Kết quả giải quyết hồ sơ bị hủy sau 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả 

B. Kết quả giải quyết hồ sơ được gửi đến Kho lưu trữ thành phố sau 03 ngày làm việc

C. Kết quả giải quyết hồ sơ được lưu giữ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

D. Kết quả giải quyết hồ sơ được gửi đến UBND xã, phường, thị trấn nơi cá nhân, tổ chức cư trú

Câu 7: Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đối với các hồ sơ quá hạn giải quyết thì cơ quan, tổ chức giải quyết hồ sơ phải làm gì?

A. Thông báo bằng văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và văn bản xin lỗi cá nhân tổ chức trong đó ghi rõ thời gian quá hạn, thời hạn trả kết quả

B. Gửi tin nhắn xin lỗi đến tổ chức, cá nhân trong đó nói rõ nguyên nhân quá hạn và thời hạn trả kết quả

C. Thông báo bằng văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

D. Tổ chức làm việc với đại diện Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả và tổ chức, cá nhân để thống nhất giải quyết

Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, thành phố trực thuộc trung ương chia thành các đơn vị hành chính nào?

A. Quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn

B. Quận, huyện, phường, xã

C. Quận, huyện, thị xã

D. Quận, huyện, thị xã và đơn vị hành chính tương đương

Câu 9: Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong trường hợp hồ sơ của tổ chức, công dân không thuộc phạm vi giải quyết thì công chức tiếp nhận có trách nhiệm gì?

A. Tiếp nhận hồ sơ và có trách nhiệm chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết

B. Liên hệ với cơ quan có trách nhiệm giải quyết cử người đến nhận hồ sơ

C. Hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết

D. Từ chối tiếp nhận hồ sơ và không phải trả lời bất cứ nội dung gì thêm vì không thuộc phạm vì giải quyết

Câu 10: Cơ chế một cửa nào không được quy định tại Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ:

A. Cơ chế một cửa liên thông

B. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả

C. Cơ chế một cửa điện tử

D. Cơ chế một cửa

Câu 16: Theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ, kiểm soát thủ tục hành chính được hiểu là gì?

A. Xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục hành chính đảm bảo 03 giảm: giảm thời gian, giảm hồ sơ, giảm chi phí

B. Nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết, tính hợp lý, tính họp pháp của thủ tục hành chính cũng như tính các chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính

C. Là việc nghiên cứu nhằm cắt giảm các thù tục hành chính

D. Xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục

Câu 17: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân huyện thành lập các Ban nào?

A. Ban Văn hóa - xã hội, Ban Đô thị

B. Ban Pháp chế, Ban Văn hóa - xã hội

C. Ban Kinh tế - ngân sách, Ban Pháp chế

D. Ban Pháp chế, Ban Kinh tế - xã hội

Câu 20: Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân của Ủy ban nhân dân xã loại I là bao nhiêu?

A. Có không quá 02 Phó Chủ tịch UBND

B. Có 01 Phó Chủ tịch UBND

C. Có 03 Phó Chủ tịch UBND

D. Có không quá 03 Phó Chủ tịch

Câu 21: Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông, tăng cường trao đổi, xử lý hồ sơ qua mạng thuộc hoạt động nào của Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020?

A. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

B. Phát triển và hoàn thiện các úng đụng công nghệ thông tin trong nội bộ nhà nước

C. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử

D. Phát triển hạ tầng viễn thông

Câu 22: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng nhân dân họp bất thường khi có ít nhất bao nhiêu đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu?

A. 3/4 tổng số đại biểu HĐND

B. 1/3 tổng số đại biểu HĐND

C. 1/2 tổng số đại biểu HĐND

D. 2/3 tổng số đại biểu HĐND

Câu 24: Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc cung cấp các dịch vụ công cơ bản trực tuyến ở mức độ 4 thuộc hoạt động nào của Chương trình Quốc gia vềứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020? 

A. Phát triển và hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ nhà nước

B. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử

C. Phát triển hạ tầng viễn thông

D. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp

Câu 28: Theo Quyết định số 45/20l6/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện tại đâu?

A. Trụ sở của các cơ quan hành chính

B. Trung tâm hành chính công tập trung

C. Các điểm phục vụ bưu chính công ích của doanh nghiệp cung ứng bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

D. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các cơ quan hành chính

Câu 29: Theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016 của Chính phủ, cơ quan/tổ chức nào được giao chủ trì xây dựng tiêu chí đánh giá cải cách thủ tục hành chính tại các Bộ, ngành, địa phương?

A. Bộ Nội vụ

B. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

C.  Bộ Tư pháp

D. Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm