Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 43

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 43

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 137 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 43. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Do ai là Chủ tịch Quốc hội ký?

A. Nguyễn Thị Kim Ngân

B. Nông Đức Mạnh

C. Nguyễn Sinh Hùng

D. Nguyễn Phú Trọng

Câu 3: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng.

A. Chính quyền địa phương được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. (1)

B. Cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được tổ chức ở các đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. (2)

C. Phương án (1) và (2) đều đúng

D. Phương án (1) và (2) đều sai

Câu 6: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Tỉnh miền núi, vùng cao có từ bao nhiêu nghìn dân trở xuống được bầu 50 đại biểu?

A. Không có phương án nào đúng

B. Có từ bảy trăm nghìn dân trở xuống

C. Có từ sáu trăm nghìn dân trở xuống

D. Có từ năm trăm nghìn dân trở xuống

Câu 7: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sưả đổi 2019. Tỉnh miền núi, vùng cao có trên bao nhiêu nghìn dân được bầu tối đa 75 đại biểu?

A. Có trên bảy trăm nghìn dân

B. Có trên sáu trăm nghìn dân

C. Có trên năm trăm nghìn dân

D. Không có phương án nào đúng

Câu 11: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là tỉnh miền núi, vùng cao có từ bao nhiêu triệu dân trở xuống được bầu 50 đại biểu?

A. Có từ một triệu dân trở xuống

B. Có từ hai triệu dân trở xuống

C. Có từ một triệu rưỡi dân trở xuống

D. Không có phương án nào đúng

Câu 14: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là tỉnh miền núi, vùng cao có trên bao nhiêu triệu dân được bầu tối đa 85 đại biểu?

A. Có hai triệu dân

B. Có trên một triệu dân

C. Có trên một triệu rưỡi dân

D. Không có phương án nào đúng

Câu 15: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm:

A. Các uỷ viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân tỉnh

B. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 18: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì có bao nhiêu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân?

A. Hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân

B. Ba phó chủ tịch hội đồng nhân dân

C. Một phó chủ tịch hội đồng nhân dân

D. Không có phương án nào đúng

Câu 19: Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Hội đồng tuyển dụng công chức có nhiệm vụ và quyền hạn nào sau đây?

A. Thành lập các Ban giúp việc

B. Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định

C. Tổ chức thi; chấm thi; chấm điểm phỏng vấn (trong trường hợp thi vòng 2 phỏng vấn); 

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 21: Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Đối với xét tuyển thì Hội đồng tuyển dụng có quyền thành lập Ban giúp việc gồm ban nào?

A. Thành lập Ban kiểm tra phiếu dự tuyển

B. Ban kiểm tra sát hạch để thực hiện phỏng vấn tại vòng 2

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 23: Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Đối với thi tuyển thì Hội đồng tuyển dụng có quyền thành lập Ban giúp việc gồm ban nào?

A. Ban đề thi, Ban coi thi

B. Ban phách, Ban chấm thi

C. Ban chấm phúc khảo, Ban kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn tại vòng 2

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 25: Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Hội đồng tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc nào?

A. Nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số

B. Theo Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng

C. Công khai, minh bạch

D. Cả 3 ý trên đều sai

Câu 26: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm?

A. Trưởng ban

B. Phó ban

C. Các uỷ viên

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 27: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Số lượng Ủy viên của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh do Cơ quan nào quyết định?

A. Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định

B. Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định

D. Không có phương án nào đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm