Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 42

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 42

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 191 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 42. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 8: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, cơ quan nào thống nhất quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước?

A. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng

B. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

C. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 9: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Chọn phương án sai?

A. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách. (1)

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. (2)

C. Phương án (1) và (2) đều đúng

D. Phương án (1) và (2) đều sai

Câu 10: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, Thanh tra tỉnh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với ai?

A. Công ty đại chúng, tổ chức tín dụng

B. Tổ chức xã hội do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hoặc Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động các khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện khi có dấu hiệu rõ ràng về việc vi phạm

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 11: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về hoạt động phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng là trách nhiệm của ai?

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

B. Các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

C. Cơ quan báo chí, nhà báo

D. Doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề

Câu 13: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm nào sau đây?

A. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng

B. Động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng

C. Cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 15: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Khi có căn cứ cho rằng người có chức vụ, quyền hạn có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tham nhũng, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền hoặc yêu cầu, đề nghị người có thẩm quyền quản lý cán bộ đối với người có chức vụ, quyền hạn thực hiện hành vi gì?

A. Tạm đình chỉ công tác người có hành vi vi phạm

B. Tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có hành vi vi phạm

C. Tạm đình chỉ công tác hoặc tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác đối với người có hành vi vi phạm

D. Cả 3 ý trên đều sai

Câu 17: Theo Luật Phòng, chống tham những số 36/2018/QH14, Việc bảo vệ người tố cáo hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định nào?

A. Quy định của pháp luật về tiếp công dân

B. Quy định của pháp luật về tố cáo

C. Quy định của pháp luật về khiếu nại

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 19: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm:

A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

B. Các uỷ viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện

C. Một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 20: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh về hành vi tham nhũng được thực hiện theo quy định nào?

A. Quy định của pháp luật về tiếp công dân

B. Quy định của pháp luật về tố cáo

C.  Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 21: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng?

A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. (1)

B. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách. (2) 

C. Phương án (1) và (2) đều sai

D. Phương án (1) và (2) đều đúng

Câu 22: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, ai là người có trách nhiệm công khai Kết luận thanh tra, Báo cáo kiểm toán vụ việc có dấu hiệu tham nhũng?

A. Người ra quyết định thanh tra

B. Người ra quyết định kiểm toán

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 23: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bao nhiêu nghìn dân trở xuống được bầu 30 đại biểu?

A. Có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống

B. Có từ sáu mươi nghìn dân trở xuống

C. Có từ năm mươi nghìn dân trở xuống

D. Không có phương án nào đúng

Câu 26: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sưả đổi 2019. Huyện miền núi, vùng cao có trên bao nhiêu nghìn dân được bầu tối đa 35 đại biểu?

A. Có trên sáu mươi nghìn dân

B. Có trên bốn mươi nghìn dân

C. Có trên năm mươi nghìn dân

D. Không có phương án nào đúng

Câu 28: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập bao gồm những gì?

A. Thông tin về bản kê khai 

B. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập

C. Các dữ liệu khác có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 30: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bao nhiêu nghìn dân trở xuống được bầu 30 đại biểu?

A. Có từ bảy mươi nghìn dân trở xuống

B. Có từ sáu mươi nghìn dân trở xuống

C. Có từ tám mươi nghìn dân trở xuống

D. Không có phương án nào đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm