Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 41

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 41

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 269 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 41. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có trên bao nhiêu nghìn dân được bầu tối đa 35 đại biểu?

A. Có trên bảy mươi nghìn dân

B. Có sáu mươi nghìn dân

C. Có trên tám mươi nghìn dân

D. Không có phương án nào đúng

Câu 5: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Người ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập phải chịu trách nhiệm về gì?

A. Tính khách quan của Kết luận xác minh

B. Tính trung thực của Kết luận xác minh

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 7: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Kết luận xác minh tài sản, thu nhập bao gồm nội dung nào sau đây?

A. Tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của việc kê khai tài sản, thu nhập

B. Tính trung thực trong việc giải trình về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm

C. Kiến nghị người có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 8: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm:

A. Một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

C. Các uỷ viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân xã

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 12: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Thành viên Tổ xác minh tài sản, thu nhập có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây? 

A. Thu thập thông tin, tài liệu, xác minh tại chỗ đối với tài sản, thu nhập và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổ trưởng

B. Kiến nghị Tổ trưởng áp dụng biện pháp quy định tại khoản 2 Điều này để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao

C. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao với Tổ trưởng và chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổ trưởng về nội dung báo cáo

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 13: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Xã miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bao nhiêu nghìn dân đến bao nhiêu nghìn dân được bầu được 21 đại biểu hội đồng nhân dân xã?

A. Từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân

B. Từ năm nghìn dân đến sáu nghìn dân

C. Từ bốn nghìn dân đến năm nghìn dân

D. Không có phương án nào đúng

Câu 14: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Tổ trưởng Tổ xác minh tài sản, thu nhập có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây?

A. Yêu cầu người được xác minh giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm so với tài sản, thu nhập đã kê khai lần liền trước đó

B. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung xác minh

C. Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu nhập phục vụ cho việc xác minh

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 17: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Không bố trí người tham gia Tổ xác minh tài sản, thu nhập là ai?

A. Vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của người được xác minh 

B. Người khác mà có căn cứ cho rằng người đó có thể không vô tư, khách quan trong việc xấc minh tài sản, thu nhập 

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 20: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, bước thứ 6 trong Trình tự xác minh tài sản, thu nhập là gì?

A. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập

B. Gửi và công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập

C. Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình

D. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập

Câu 21: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là xã miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bao nhiêu nghìn dân trở xuống được bầu 25 đại biểu?

A. Từ năm nghìn dân trở xuống

B. Từ sáu nghìn dân trở xuống

C. Từ bảy nghìn dân trở xuống

D. Không có phương án nào đúng

Câu 23: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, bước thứ 5 trong Trình tự xác minh tài sản, thu nhập là gì?

A. Kết luận xác minh tài sản, thu nhập

B. Gửi và công khai Kết luận xác minh tài sản, thu nhập

C.  Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình

D. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập

Câu 24: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng?

A. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động không chuyên trách

C. Cả 2 đều đúng

D. Cả 2 đều sai

Câu 25: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, bước thứ 4 trong Trình tự xác minh tài sản, thu nhập là gì?

A. Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập

B. Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình

C. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập

D. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập

Câu 27: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, bước thứ 3 trong Trình tự xác minh tài sản, thu nhập là gì?

A. Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập

B. Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình

C. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập

D. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập

Câu 28: Theo Luật Phòng, chống tham những số 36/2018/QH14, bước thứ 2 trong Trình tự xác minh tài sản, thu nhập là gì?

A. Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập

B. Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình

C. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập

D. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập

Câu 30: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, bước đầu tiên trong Trình tự xác minh tài sản, thu nhập là gì?

A. Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập

B. Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình

C. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập

D. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm