Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 37

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 37

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 88 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 37. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được công khai tại đâu?

A. cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc

B. cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm

C. ủy ban nhân dân

D. Hội đồng nhân dân

Câu 3: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Ủy ban nhân dân phường gồm?

A. Ủy viên phụ trách công an

B. Chủ tịch, Phó Chủ tịch

C. Ủy viên phụ trách quân sự

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 5: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại đâu?

A. Cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc

B. Ủy ban nhân dân 

C. Hội đồng nhân dân

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 9: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Tại đơn vị hành chính cấp huyện ở hải đảo tổ chức cấp chính quyền địa phương gồm có?

A. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

B. Uỷ ban nhân dân và Mặt Trận tổ quốc

C. Cơ quan Đảng và Mặt trận tổ quốc-Tổ chức chính trị xã hội

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 11: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Cấp chính quyền địa phương tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện ở hải đảo gồm có?

A. Cơ quan Đảng và Mặt trận tổ quốc - Tổ chức chính trị xã hội

B. Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

C. Uỷ ban nhân dân và Mặt Trận tổ quốc

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 14: Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng Việc chấp nhận đại biểu Hội đồng nhân dân thôi làm nhiệm vụ đại biểu do tổ chức nào xem xét, quyết định?

A. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp

B. Hội đồng nhân dân cùng cấp

C. Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp

D. Uỷ ban nhân dân cấp trên trực tiếp

Câu 15: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14,Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai tổ chức việc kê khai tài sản, thu nhập như thế nào?

A. Lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai và gửi cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền

B. Hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai

C. Lập sổ theo dõi kê khai, giao, nhận bản kê khai

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 17: Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Trong nhiệm kỳ, đại biểu Hội đồng nhân dân có thể đề nghị thôi làm nhiệm vụ đại biểu trong trường hợp nào sau đây?

A. Vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác

B. Không cư trú tại đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu

C. Không còn công tác tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 21: Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Xác định phương án sai về Nguyên tắc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính?

A. Thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính không đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

B. Khuyến khích việc nhập các đơn vị hành chính cùng cấp.

C. Khuyến khích việc nhập các đơn vị hành chính không đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

D. Không có phương án nào sai.

Câu 23: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về Vị trí, chức năng của Chính phủ?

A. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

B. Chính phủ là cơ quan quyền hành nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

C. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện luật pháp và quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

D. Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, luật pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Câu 24: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác trước cơ quan nào?

A. Quốc hội

B. Chủ tịch nước

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 25: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án sai về thành viên của Chính phủ?

A. Các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

B. Thủ tướng Chính phủ, Các Phó Thủ tướng Chính phủ

C. Mặt trận Tổ quốc và Tổ chức chính trị-xã hội

D. Không có phương án nào sai

Câu 29: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chính phủ gồm:

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

C. Các Phó Thủ tướng Chính phủ

D. Tất cả các phương án đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm