Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 36

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 36

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 35 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 36. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm bao nhiêu loại nào sau đây?

A. Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng

B. Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên

C. Tài sản, tài khoản ở nước ngoài

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 4: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án sai về cơ cấu tổ chức của Chính phủ.

A. Các bộ

B. Cơ quan ngang bộ

C. Mặt trận Tổ quốc và Tổ chức chính trị - xã hội

D. Không có phương án nào sai

Câu 5: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ do Ai là người trình cơ Quốc hội quyết định?

A. Bộ trưởng Bộ nội vụ

B. Chủ tịch nước

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Chủ nhiệm Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Câu 7: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về Nhiệm kỳ của Chính phủ.

A. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ

B. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ chờ Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ

C. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Chính phủ thôi làm nhiệm vụ để Quốc hội khóa mới thành lập Chính phủ

D. Không có phương án nào đúng

Câu 8: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ bao nhiêu trở lên?

A. trị từ 40.000.000 đồng trở lên

B. Trị từ 50.000.000 đồng trở lên

C. Trị từ 60.000.000 đồng trở lên

D. Trị từ 70.000.000 đồng trở lên

Câu 9: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của cơ quan nào?

A. Mặt trận Tổ quốc

B. Quốc hội

C. Hội đồng nhân dân các cấp

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 10: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập gồm những ai sau đây?

A. Cán bộ, công chức. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp

B. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

C. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 13: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Ai là là người đứng đầu hệ thống hành chính nhà nước?

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Chủ tịch Quốc hội

C. Chủ tịch nước

D. Chủ nhiệm Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Câu 15: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của ai?

A. Của mình

B. Của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa v  

C. Của mình, của vợ hoặc chồng

D. Của mình, của con chưa thành niên

Câu 16: Theo Luật Tổ chức Chính phủ sửa đổi 2019, do Ai là Chủ tịch Quốc hội ký?

A. Nông Đức Mạnh

B. Nguyễn Thị Kim Ngân

C. Nguyễn Phú Trọng

D. Nguyễn Sinh Hùng

Câu 17: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án sai về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ?

A. Quyết định các biện pháp để tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước

B. Tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả

C. Bảo đảm bình đẳng giới

D. Bảo đảm nguyên tắc cơ quan cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cơ quan cấp trên

Câu 18: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chức năng, phạm vi quản lý giữa các bộ, cơ quan ngang bộ ” là?

A. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ

B. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng chính phủ

C. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

D. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Câu 19: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền hạn nào sau đây?

A. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin về tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai để phục vụ việc xác minh tài sản, thu nhập

B. Xác minh tài sản, thu nhập và kiến nghị xử lý vi phạm quy định của pháp luật về kiểm soát tài sản, thu nhập

C. Đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền định giá, thẩm định giá, giám định tài sản, thu nhập phục vụ việc xác minh

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 20: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu” là?

A. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng chính phủ

B. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

C. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

D. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ

Câu 22: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ?

A. Thúc đẩy liên kết kinh tế vùng; phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế, các nguồn lực xã hội để phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế quốc dân

B. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; củng cố và phát triển kinh tế nhà nước

C. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

D. Thống nhất quản lý nhà nước nền kinh tế quốc dân, thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Câu 23: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả” là?

A. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

B. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng chính phủ

C. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

D. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ

Câu 24: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ nào sau đây?

A. Quản lý, cập nhật bản kê khai tài sản, thu nhập và các thông tin về kiểm soát tài sản, thu nhập

B. Giữ bí mật thông tin thu thập được trong quá trình kiểm soát tài sản, thu nhập

C. Áp dụng hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người cung cấp thông tin có liên quan đến việc kiểm soát tài sản, thu nhập

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 25: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Bảo đảm nguyên tắc cơ quan cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cơ quan cấp trên.” là?

A. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ

B. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng chính phủ

C. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

D. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

Câu 26: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Minh bạch, hiện đại hóa hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan hành chính nhà nước các cấp ” là?

A. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

B. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

C. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ

D. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng chính phủ

Câu 27: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Văn phòng Chủ tịch nước kiểm soát tài sản, thu nhập của ai?

A. Người có nghĩa vụ kê khai công tác tại Văn phòng Chủ tịch nước

B. Người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương

C. Từ Trưởng phòng trở lên

D. Bộ trưởng

Câu 28: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ?

A. Phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và chức năng, phạm vi quản lý giữa các bộ, cơ quan ngang bộ

B. Thi hành chính sách tiết kiệm, chống lãng phí

C. Thống nhất quản lý việc sử dụng ngân sách nhà nước, các tài sản công khác và thực hiện các chế độ tài chính theo quy định của pháp luật trong các cơ quan nhà nước

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 30: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Văn phòng Quốc hội kiểm soát tài sản, thu nhập của ai?

A. Người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương

B. Từ Trưởng phòng trở lên

C. Bộ trưởng

D. Người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan thuộc ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm