Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 35

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 35

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 130 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 35. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan giúp ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đại biểu kiểm soát tài sản, thu nhập của ai?

A. Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

B. Người có nghĩa vụ kê khai khác thuộc thẩm quyền quản lý cán bộ của ủy ban Thường vụ Quốc hội

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 2: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ” là?

A. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ

B. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng chính phủ

C. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

D. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Câu 3: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của ai?

A. Người có nghĩa vụ kê khai công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương

B. Từ Trưởng phòng trở lên

C. Bộ trưởng

D. Tất cả đều sai

Câu 4: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Bảo đảm bình đẳng giới.” là?

A. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

B. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

C. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ

D. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng chính phủ

Câu 5: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Thanh tra Chính phủ kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ nào?

A. Từ Trưởng phòng trở lên

B. Bộ trưởng

C. Từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà nước

D. Tất cả đều sai

Câu 6: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với mấy khoản thu, chi nào sau đây?

A. Các khoản thu, chi có giá trị lớn tại địa bàn đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của Chính phủ

B. Các khoản chi lương, thưởng và chi khác có tính chất thường xuyên

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 7: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng “Bảo đảm thực hiện một nền hành chính thống nhất, thông suốt, liên tục, dân chủ, hiện đại, phục vụ Nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhân dân.” là?

A. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng chính phủ

B. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ

C. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ

D. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Câu 9: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm nào sau đây trong việc Cải cách hành chính?

A. Công khai, hướng dẫn thủ tục hành chính, đơn giản hóa và cắt giảm thủ tục trực tiếp tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi giải quyết công việc

B. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công

C. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; quy định về vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 13: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ?

A. Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành, lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ

B. Quản lý và điều hành hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương trong quá trình phục vụ Nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và tăng cường quốc phòng, an ninh

C. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và của chính quyền địa phương

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 14: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Việc chuyển đổi vị trí công tác phải bảo đảm yêu cầu gì?

A. khách quan, hợp lý

B. phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ

C. không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, đơn vị

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 16: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Cơ quan, tổ chức, đơn vị theo thẩm quyền có trách nhiệm định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức nào?

A. Cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình

B. Viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 22: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc nào sau đây?

A. Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc

B. Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác

C. Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 24: Theo Luật Phòng, chống tham những số 36/2018/QH14, Cơ quan nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm sau đây?

A. Xây dựng, ban hành định mức, tiêu chuẩn, chế độ

B. Công khai quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ

C. Thực hiện và công khai kết quả thực hiện quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 30: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng phải được công khai trên đâu?

A. Cổng thông tin điện tử

B. Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

C. Phương tiện thông tin đại chúng

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm