Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 161 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Quy trình chung của việc xây dựng và ban hành văn bản quản lý hành chính nhà nước có trình tự sau đây:

A. Xin ý kiến chỉ đạo của Đảng

B. Xin phê duyệt của cơ quan cấp trên

C. Trình kế hoạch tài chính cho hoạt động này

D. Thông qua văn bản bởi cơ quan có thẩm quyền.

Câu 2: Là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) có thẩm quyền ban hành văn bản sau:

A. Nghị quyết, Thông báo

B. Nghị quyết, Quyết định

C. Quyết định, Chỉ thị, Thông tư

D. Quyết định, chỉ thị.

Câu 3: Một trong những hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ?

A. Trình dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc Hội

B. Lãnh đạo công tác của các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp

C. Phiên họp Chính phủ

D. Giáo dục pháp luật trong nhân dân.

Câu 4: Nội dung nào dưới đây không phải của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân?

A. Tổ chức và chỉ đạo công tác thi hành án ở địa phương theo quy định của pháp luật

B. Đình chỉ việc thi hành Nghị quyết sai trái của Hội đồng nhân dân cấp dưới trực tiếp và đề nghị Hội đồng nhân dân cấp mình bãi bỏ

C. Chỉ đạo và áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, an ninh, trật tự và báo cáo UBND trong phiên họp gần nhất

D. Ra quyết định, Chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là đặc điểm của áp dụng pháp luật ở nước ta?

A. Áp dụng pháp luật là hoạt động mang tính tổ chức – quyền lực nhà nước

B. Áp dụng pháp luật là hoạt động được thực hiện theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định chặt chẽ

C. Áp dụng pháp luật là hoạt động điều chỉnh cá biệt, cụ thể đối với các quan hệ xã hội

D. Áp dụng pháp luật là hoạt động của cơ quan thuộc quyền tư pháp

Câu 7: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, đâu là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?

A. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia

B. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân

C. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 8: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định cơ quan nào có trách nhiệm đề nghị xây dựng quyết định của UBND cấp tỉnh?

A. Các Ban của HĐND cấp tỉnh

B. HĐND cấp xã

C. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh

D. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp tỉnh

Câu 12: Theo quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV, trích yếu nội dung của công văn sử dụng kiểu chữ như thế nào?

A.  Sau chữ “V/v”, bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng

B. Sau chữ “V/v”, bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng

C. Sau chữ “V/v”, bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng

D. Sau chữ “V/v”, bằng chữ in hoa, kiểu chữ nghiêng, đậm

Câu 13: Theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Vòng 1 Thi tuyển công chức sẽ thi với hình thức nào?

A. Thi trắc nghiệm

B. Thi tự luận

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 14: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh gồm?

A. Trưởng ban

B. Các uỷ viên

C. Phó ban

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 17: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, cơ quan nào giám sát công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước?

A. Quốc hội

B. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

C. Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội

D. Chính phủ

Câu 18: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Thường trực Hội đồng nhân dân quận gồm:

A. Một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân

B. Chủ tịch Hội đồng nhân dân

C. Các uỷ viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân quận

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 21: Theo Quyết định số 225/QĐ-TTG ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, việc xây dựng đồng bộ chính sách đào tạo, thu hút, trọng dụng, đãi ngộ xứng đáng nhân tài khoa học công nghệ thuộc nhóm nhiệm vụ nào của công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020?

A. Cải cách tài chính công

B. Xây đựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

C. Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính

D. Hiện đại hóa nền hành chính nhà nước

Câu 24: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phủ:

A. Thực hiện việc tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và thực hiện phân cấp quản lý công chức, viên chức đối với các tổ chức, đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật

B. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công hoặc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

C. Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các đề án, dự án, văn bản pháp luật được giao

D. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có quyền kiến nghị với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khác đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định do các cơ quan đó ban hành trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc của bộ, cơ quan ngang bộ về ngành, lĩnh vực do bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý. Trong trường hợp kiến nghị không được chấp thuận thì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định

Câu 26: Một trong những chức năng của Quốc hội là:

A. Giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước

B. Tổ chức thực hiện thực tế các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

C. Thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước

D. Tổ chức các kỳ họp Quốc hội.

Câu 27: Một trong những chức năng của pháp luật là:

A. Chức năng kiểm tra công tác của các cơ quan, tổ chức

B. Chức năng đánh giá hoạt động kinh doanh

C.  Chức năng bảo vệ các quan hệ xã hội

D. Chức năng định hướng các chủ trương, biện pháp lớ

Câu 28: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc tuyển dụng cán bộ:

A. Nguyên tắc bình đẳng

B. Nguyên tắc công khai

C. Nguyên tắc ưu tiên

D. Nguyên tắc dân chủ.

Câu 29: Trong cơ cấu của Hệ thống chính trị ở Việt Nam có:

A. Đảng cộng sản Việt Nam là Trung tâm của hệ thống chính trị

B. Nhà nước CHXHCN Việt Nam là tổ chức trung tâm thực hiện quyền lực chính trị, là trụ cột của hệ thống chính trị

C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là Trung tâm của hệ thống chính trị

D. Nền hành chính Nhà nước là chỗ dựa của hệ thống chính trị

Câu 30: Chính phủ có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?

A. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các Thứ trưởng và chức vụ tương đương

B. Lãnh đạo công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, UBND các cấp

C. Trình bày dự án Luật, Pháp lệnh và các dự án khác trước Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội

D. Đình chỉ việc thi hành những Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm