Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 29

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 29

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 107 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 29. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 5: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ?

A. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, đình chỉ công tác, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc

B. Tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể Chính phủ; cùng tập thể Chính phủ quyết định và liên đới chịu trách nhiệm các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ

C. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hướng dẫn và kiểm tra, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công

D. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm quản lý

Câu 8: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Hình thức kỷ luật nào sau đây áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?

A. Giáng chức; Cách chức;

B.  Khiển trách; Cảnh cáo

C. Buộc thôi việc

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 12: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Đề nghị cơ quan nào đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những văn bản pháp luật của cơ quan nào trái với các văn bản về ngành, lĩnh vựđược phân công?

A. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện

B. Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

C. Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 17: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quang ngang bộ?

A. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình; về kết quả, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước; về các chủ trương, chính sách do mình đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

B. Thực hiện báo cáo công tác trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; giải trình, trả lời chất vấn trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

C. Chịu trách nhiệm trước Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương; về các quyết định và kết quả thực hiện các quyết định của mình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

D. Tất cả các phương án đều đúng.

Câu 19: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ Chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội về?

A. Các quyết định và kết quả thực hiện các quyết định của mình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao

B. Ngành, lĩnh vực được phân công; kết quả, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ, cơ quan ngang bộ

C. Cùng các thành viên khác của Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 21: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Cán bộ bị thôi việc trong trường hợp nào sau đây: 

A. Cán bộ có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

B. Bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo

C. Bị kết án về tội phạm tham nhũng

D. Phương án (2) và (3)

Câu 24: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?

A. Thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ

B. Chính phủ báo cáo công tác đột xuất theo yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước

C. Thực hiện chế độ báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 26: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án sai về Trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ giải trình, trả lời chất vấn trước cơ quan nào?

A. Quốc hội

B. Mặt trận Tổ quốc và Tổ chức chính trị-xã hội

C. Uỷ ban thường vụ Quốc hội

D. Không có phương án nào sai

Câu 28: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Chọn phương án sai?

A. Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm

B. Cán bộ bị kết án về tội phạm tham nhũng thì bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

C. Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm và thôi việc

D. Cán bộ bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo thì bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm