Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 14

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 104 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 2: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng Văn thư cơ quan có nhiệm vụ?

A. Quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức; các loại con dấu khác theo quy định

B. Đăng ký, thực hiện thủ tục phát hành, chuyển phát và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi. Tiếp nhận, đăng ký văn bản đến; trình, chuyển giao văn bản đến

C. Sắp xếp, bảo quản và phục vụ việc tra cứu, sử dụng bản lưu văn bản. Quản lý Sổ đăng ký văn bản

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 7: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Công điện” là văn bản?

A. Văn bản quy phạm pháp luật

B. Văn bản chuyên ngành

C. Văn bản hành chính cá biệt

D. Văn bản hành chính

Câu 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Thông tư” là văn bản?

A. Văn bản chuyên ngành

B. Văn bản quy phạm pháp luật

C. Văn bản hành chính

D. Văn bản hành chính cá biệt

Câu 10: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Hiến pháp” là văn bản?

A. Văn bản quy phạm pháp luật

B. Văn bản hành chính cá biệt

C. Văn bản hành chính

D. Văn bản chuyên ngành

Câu 12: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Lệnh” là văn bản?

A. Văn bản chuyên ngành

B. Văn bản quy phạm pháp luật

C. Văn bản hành chính

D. Văn bản hành chính cá biệt

Câu 15: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Pháp lệnh” là văn bản?

A. Văn bản hành chính cá biệt

B. Văn bản chuyên ngành

C. Văn bản quy phạm pháp luật

D. Văn bản hành chính

Câu 16: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Luật” là văn bản?

A. Văn bản chuyên ngành

B. Văn bản hành chính

C. Văn bản quy phạm pháp luật

D. Văn bản hành chính cá biệt

Câu 18: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Nghị quyết liên tịch” là văn bản?

A. Văn bản quy phạm pháp luật

B. Văn bản hành chính

C. Văn bản chuyên ngành

D. Văn bản hành chính cá biệt

Câu 20: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Nghị định” là văn bản?

A. Văn bản chuyên ngành

B. Văn bản hành chính

C. Văn bản quy phạm pháp luật

D. Văn bản hành chính cá biệt

Câu 22: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Thông tư liên tịch” là văn bản?

A. Văn bản quy phạm pháp luật

B. Văn bản hành chính cá biệt

C. Văn bản hành chính

D. Văn bản chuyên ngành

Câu 24: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về “Bản ghi nhớ” là văn bản?

A. Văn bản hành chính cá biệt

B. Văn bản chuyên ngành

C. Văn bản quy phạm pháp luật

D. Văn bản hành chính

Câu 25: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về Văn bản hành chính các biệt?

A. Thông tư, Nghị định

B. Nghị quyết, quyết định

C. Nghị quyết liên tịch, Thông tư liên tịch

D. Luật, Pháp lệnh

Câu 26: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về Văn bản hành chính?

A. Chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận

B. Giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công

C. Chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 27: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án sai về Văn bản hành chính?

A. Chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận

B. Luật, Thông tư, Pháp lệnh, Nghị định, Lệnh, Thông Tư liên tịch, Nghị quyết liên tịch

C. Giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công

D. Chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm