Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 11

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 98 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về Người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về nội dung văn bản:

A. Người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản

B. Người đứng đầu đơn vị soạn thảo văn bản

C. Người được giao nhiệm vụ soạn văn bản

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 5: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính tại mục I phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp viết hoa

A. Viết hoa sau dấu chấm câu (.)

B. Viết hoa sau dấu chấm hỏi (?); sau dấu chấm than (!) và khi xuống dòng

C. Viết hoa chữ cái đầu âm tiết thứ nhất của một câu hoàn chỉnh

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 8: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về ký ban hành văn bản:

A. Người được ký thừa lệnh được giao lại cho cấp phó ký thay

B. Việc giao ký thừa lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế làm việc hoặc quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức

C. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức ký thừa lệnh một số loại văn bản

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 11: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Ai là người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về văn bản do mình ký ban hành?

A. Người ký và người soạn thảo văn bản cùng chịu trách nhiệm

B. Người soạn thảo văn bản

C. Người ký văn bản

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 18: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao cho Ai là người ký thừa lệnh một số loại văn bản.

A. Cấp phó phụ trách đơn vị thuộc cơ quan tổ chức

B. Cấp phó cơ quan, tổ chức

C. Người đứng đầu đơn vị thuộc cơ quan, tổ chức

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 26: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về Việc giao ký thừa lệnh phải được quy định cụ thể trong quy chế làm việc hoặc quy chế công tác văn thư của cơ quan, tổ chức.

A. Quy chế làm việc của cơ quan tổ chức. (a)

B. Quy chế công tác văn thư của cơ quan tổ chức. (b)

C. Phương án (a) hoặc phương án (b)

D. Không có phương án nào đúng

Câu 28: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về Ký ban hành văn bản đối với trường hợp Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể.

A. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách

B. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức

C. Phương án (1) và (2) đều đúng

D. Phương án (1) và (2) đều sai

Câu 30: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng đối với Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể, Ai là người ký các văn bản của cơ quan, tổ chức.

A. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức

B. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký những văn bản theo uỷ quyền của Người đứng đầu cơ quan, tổ chức

C. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức ký những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách

D. Tất cả các phương án đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm