Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 13

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 84 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 13. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội học tập là sự nghiệp của cơ quan, tổ chức nào?

A. Nhà nước và của toàn dân

B. Toàn dân

C. Nhà nước

D. Bộ giáo dục và Đào tạo và Hội khuyến học

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông?

A. Hiệu trưởng trường phổ thông

B. Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo

C. Thầy cô giáo và Hiệu trưởng trường phổ thông

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chi tiết Chính sách đối với nhà giáo?

A. Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động thương binh và xã hội

B. Chính phủ

C. Bộ Tài chính

D. Nhà nước

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người quyết định việc thành lập hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định tài liệu giáo dục địa phương?

A. Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Câu 14: Theo Luật Giáo dục 2019. Xác định phương án đúng?

A. Nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi về chế độ phụ cấp và các chính sách khác đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

B. Nhà nước có chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình

C. Nhà giáo công tác tại trường chuyên, trường năng khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc trường chuyên biệt khác, nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do ai là người dó quyền thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng cấp học để thẩm định sách giáo khoa?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Nhà giáo công tác tại cơ sở giáo dục nào được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi?

A. Trường chuyên, trường năng khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú

B. Trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc trường chuyên biệt khác, nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập

C. Trường dự bị đại học

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Ai giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục?

A. Lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo

B. Lãnh đạo chính quyền địa phương

C. Hiệu trưởng các trường

D. Cán bộ quản lý giáo dục

Câu 24: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

A. Sở giáo dục và Đào tạo

B. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở giáo dục và Đào tạo

Câu 25: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây là đúng?

A. Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo

B. Nhà giáo được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ

C. Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo

D. Nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề theo quy định của Chính phủ

Câu 27: Theo Luật giáo dục 2019. Mỗi môn học có bao nhiêu sách giáo khoa?

A. Một sách giáo khoa

B. Một hoặc một số sách giáo khoa

C. Một số sách giáo khoa

D. Luật giáo dục 2019 không qui định

Câu 28: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người có quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục được phép đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục?

A. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm