Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 10

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 125 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. "Được tôn trọng, bảo vệ nhân phẩm, danh dự và thân thể." là?

A. Nghĩa vụ của nhà giáo

B. Trách nhiệm của nhà giáo

C. Nhiệm vụ của nhà giáo

D. Quyền của nhà giáo

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục đại học đào tạo trình độ nào?

A. Đại học, Cao học, tiến sĩ

B. Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

C. Trung cấp, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

D. Sơ cấp, trung cấp, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ

Câu 3: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định ngưỡng đầu vào trình độ cao đẳng, trình độ đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên và ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

B. Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ y tế

C. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

D.  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Y tế

Câu 5: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Giáo dục đại học không đào tạo trình nào?

A. Đại học, Thạc sĩ

B. Tiến sĩ, Đại học

C. Trung cấp, cao đẳng

D. Thạc sĩ, Tiến sĩ

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. "Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, điều lệ nhà trường, quy tắc ứng xử của nhà giáo." là?

A. Trách nhiệm của nhà giáo

B. Quyền của nhà giáo

C. Nghĩa vụ của nhà giáo

D. Nhiệm vụ của nhà giáo

Câu 13: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Nội dung giáo dục mầm non phải?

A. Tôn trọng sự khác biệt; phù hợp với các độ tuổi và liên thông với giáo dục tiểu học.

B. Bảo đảm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em; hài hòa giữa bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng với giáo dục trẻ em

C. Phát triển toàn diện về thể chất, tình cảm, kỹ năng xã hội, trí tuệ, thẩm mỹ

D. Tất cả phương án đều đúng

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Phương pháp giáo dục mầm non được quy định là?

A. Giáo dục mẫu giáo phải tạo điều kiện cho trẻ em được vui chơi, trải nghiệm, tìm tòi, khám phá môi trường xung quanh bằng nhiều hình thức, đáp ứng nhu cầu, hứng thú của trẻ em

B. Kích thích sự phát triển các giác quan, cảm xúc và các chức năng tâm sinh lý

C. Giáo dục nhà trẻ phải tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em được tích cực hoạt động, vui chơi, tạo sự gắn bó giữa người lớn với trẻ em

D. Tất cả phương án

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Tổ chức và hoạt động giáo dục đại học được thực hiện theo quy định của Luật nào?

A. Luật Giáo dục 2019

B. Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp

C. Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục 2019

D. Luật Giáo dục đại học

Câu 18: Theo Luật Giáo dục 2019. Chương trình giáo dục mầm non phải bảo đảm yêu cầu nào sau đây?

A. Thể hiện mục tiêu giáo dục mầm non

B. Quy định yêu cầu cần đạt ở mỗi độ tuổi, các hoạt động giáo dục, phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, môi trường giáo dục, đánh giá sự phát triển của trẻ em

C. Thống nhất trong cả nước và được tổ chức thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và cơ sở giáo dục mầm non

D. Tất cả phương án

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo có bao nhiêu nhiệm vụ?

A. 4 nhiệm vụ

B. Hơn 4 nhiệm vụ

C. 2 nhiệm vụ

D. 3 nhiệm vụ

Câu 21: Theo Luật Giáo dục 2019. Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non do Cơ quan nào thành lập để thẩm định chương trình giáo dục mầm non?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

B. Sở giáo dục và Đào tạo

C. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

D. Chính phủ

Câu 22: Theo Luật giáo dục 2019. Nhiệm vụ "Thực hiện xóa mù chữ cho người trong độ tuổi theo quy định của pháp luật" là nhiệm vụ của?

A. Nhiệm vụ của giáo dục nghề nghiệp

B. Nhiệm vụ của giáo dục đại học

C. Nhiệm vụ của giáo dục phổ thông

D. Nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư?

A. Bộ trưởng Bộ khoa học và Công nghệ

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

D. Chủ tịch nước

Câu 26: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Nhà giáo phải đáp ứng tiêu chuẩn nào sau đây?

A. Đáp ứng chuẩn nghề nghiệp theo vị trí việc làm

B. Có phẩm chất, tư tưởng, đạo đức tốt

C. Có kỹ năng cập nhật, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; Bảo đảm sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 27: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Chương trình giáo dục thường xuyên?

A. Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

B. Chương trình xóa mù chữ

C. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 29: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà giáo phải đáp ứng bao nhiêu tiêu chuẩn?

A. 5 tiêu chuẩn

B. 4 tiêu chuẩn

C. 3 tiêu chuẩn

D. 2 tiêu chuẩn

Câu 30: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về "Chương trình xóa mù chữ" là chương trình giáo dục nào sau đây?

A. Chương trình giáo dục Đại học

B. Chương trình giáo dục thường xuyên

C. Chương trình giáo dục phổ thông

D. Chương trình giáo dục nghề nghiệp

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm