Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 107 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp - Phần 10. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Hiến pháp năm 2013 thừa nhận nền kinh tế nhà nước ta là?

A. Ba chế độ sở hữu, năm thành phần kinh tế

B. Đa chế độ sở hữu, nhiều thành phần kinh tế

C. Nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế

D. Hai chế độ sở hữu, năm thành phần kinh tế

Câu 2: Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định:

A. Giáo dục là quốc sách hàng đầu

B. Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu

C. Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu

D. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 4: Hiến pháp năm 2013 quy định Nhà nước không thu học phí đối với cấp học nào?

A. Giáo dục mầm non

B. Giáo dục tiểu học

C. Giáo dục trung học

D. Giáo dục đại học

Câu 5: Căn cứ vào trình tự, thủ tục ban hành thì Hiến pháp Việt Nam là Hiến pháp:

A. Xã hội chủ nghĩa

B. Thành văn

C. Đặc biệt cứng

D. Nhu tính

Câu 6: Hiến pháp thành văn có đặc điểm nào dưới đây?

A. Hiến pháp được biểu hiện dưới dạng 1 hoặc nhiều văn bản.

B. Hiến pháp được biểu hiện dưới dạng 1 văn bản duy nhất.

C. Hiến pháp vừa được biểu hiện dưới dạng văn bản vừa biểu hiện qua các tập quán chính trị.

D. Cả a, b, c đúng.

Câu 7: Hiến pháp tư sản có đặc điểm nào dưới đây?

A. Về tính giai cấp, ưu tiên bảo vệ địa vị và quyền lợi của giai cấp tư sản.

B. Về nguồn gốc, xuất hiện sớm hơn so với Hiến pháp XHCN.

C. Về hình thức biểu hiện, có cả Hiến pháp thành văn và Hiến pháp bất thành văn.

D. Cả a, b, c đúng.

Câu 8: Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?

A. Liên bang Xô Viết và các nước XHCN ở đông Âu vừa sụp đổ.

B. Việc triển khai áp dụng rập khuôn mô hình CNXH ở Xô Viết đã thu được những thành tựu rực rỡ.

C. Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt. 

D. Cả a, b, c đúng

Câu 9: Bản chất giai cấp của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?

A. Hiến pháp chỉ xuất hiện và tồn tại trong xã hội có sự phân hóa và phân chia thành các giai cấp khác nhau;

B. Hiến pháp thể hiện ý chí của giai cấp thống trị, bảo vệ địa vị, quyền lợi của giai cấp thống trị trong xã hội; 

C. Hiến pháp bảo vệ lợi ích chung của toàn xã hội;

D. Cả a, b, c đúng.

Câu 10: Nội dung chính của Hiến pháp XHCN điều chỉnh để thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng là gì?

A. Nâng cao quyền lợi cho giai cấp thống trị.

B. Hạ bớt quyền lợi của giai cấp thống trị.

C. Tiếp thu một số nội dung của Hiến pháp tư sản để phát triển đất nước.

D. Cả a, b, c đúng.

Câu 11: Bản chất giai cấp của Hiến pháp được thể hiện như thế nào?

A. Bảo vệ quyền lợi của mọi người trong xã hội ở mức độ như nhau, không phụ thuộc vào vị trí giai cấp của họ trong xã hội;

B. Nội dung Hiến pháp thể hiện ý chí của toàn dân;

C. Bảo vệ quyền lợi của mọi người ở những mức độ khác nhau, tùy theo vị trí giai cấp của họ trong xã hội;

D. Cả a, b, c đúng.

Câu 12: Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào dưới đây?

A. Thừa nhận sự tồn tại của nhiều đảng phái khác nhau.

B. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vừa mới được thống nhất.

C. Việc áp dụng dập khuôn, máy móc mô hình CNXH ở Xô Viết vào Việt Nam không đạt được thành công như mong muốn.

D. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vừa mới được thành lập.

Câu 13: Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 2013 có đặc điểm nào dưới đây?

A. Nhu cầu nội luật hóa các cam kết quốc tế.

B. Thực hiện chủ trương tiếp tục đổi mới trên các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

C. Đường lối đổi mới về kinh tế trong Hiến pháp 1992 đã có những kết quả tốt.

D. Cả a, b, c đúng

Câu 14: Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 có đặc điểm nào dưới đây?

A. Có nhiều đảng phái khác nhau cùng tồn tại ở miền Bắc.

B. Quân cách mạng tiếp quản miền Bắc, xây dựng CNXH trên địa bàn này.

C. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ.

D. Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mới được thành lập.

Câu 15: Hiến pháp ra đời khi cuộc cách mạng tư sản không dành được thắng lợi hoàn toàn nhằm mục đích gì?

A. Ghi nhận việc tổ chức một nhà nước kiểu mới không có vua.

B. Ghi nhận việc hạn chế quyền của nhà vua.

C. Ghi nhận thắng lợi của cuộc cách mạng vô sản.

D. Ghi nhận sự thất bại của cuộc cách mạng tư sản.

Câu 16: Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 có đặc điểm gì?

A. Lực lượng cách mạng nước ta vừa giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ.

B. Miền Bắc do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.

C. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ.

D. Cả a, b, c đúng.

Câu 17: Hiến pháp có tính nhân bản được hiểu như thế nào?

A. Hiến pháp ghi nhận và bảo vệ các quyền cơ bản của con người;

B. Từ một bản Hiến pháp có khả năng nhân thành nhiều bản Hiến pháp khác;

C. Từ một bản Hiến pháp, mọi người đều được quyền được nhân thành nhiều bản Hiến pháp khác;

D. Hiến pháp ghi nhận các vấn đề cơ bản, quan trọng nhất của đời sống xã hội.

Câu 18:  Hiến pháp Việt Nam có đặc điểm nào dưới đây?

A. Hiến pháp tư sản.

B. Hiến pháp cương tính.

C. Hiến pháp cổ điển.

D. Hiến pháp thành văn

Câu 19: Bối cảnh xây dựng Hiến pháp 1992 có đặc điểm nào sau đây?

A. Thành công trong đổi mới ở Trung Quốc dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam; 

B. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam vừa mới được thống nhất;

C. Thành công trong đổi mới ở Xô Viết dẫn đến chủ trương thực hiện đổi mới ở Việt Nam;

D. Việc áp dụng rập khuôn mô hình CNXH ở Xô Viết đã thu được những thành tựu rực rỡ ở Việt Nam;

Câu 20: Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1946 có những đặc điểm nào dưới đây?

A. Có nhiều đảng phái khác nhau tồn tại, nhưng có quan điểm đồng thuận về lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.

B. Đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp.

C. Đang thực hiện xây dựng CNXH trên phạm vi cả nước.

D. Có nhiều đảng phái khác nhau tồn tại, thống nhất không lựa chọn xây dựng kiểu nhà nước XHCN.

Câu 21: Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1959 không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Lực lượng cách mạng nước ta vừa giành thắng lợi ở Điện Biên Phủ

B. Miền Nam do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.

C. Miền Bắc do quân cách mạng quản lý và lựa chọn xây dựng CNXH.

D. Miền Nam tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Câu 22: Bối cảnh ban hành Hiến pháp 1980 không có đặc điểm nào dưới đây?

A. Thực hiện cuộc cách mạng triệt để theo mô hình CNXH ở Xô Viết.

B. Cả nước cùng xây dựng CNXH.

C. Đất nước vừa trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp.

D. Cả hai miền Nam, Bắc vừa được thống nhất.

Câu 23: Hiến pháp có bản chất nào dưới đây?

A. Luôn có cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội

B. Chỉ mang bản chất xã hội

C. Chỉ có bản chất giai cấp

D. Không có cả bản chất giai cấp và bản chất xã hội.

Câu 24: Các nước tư sản đã thực hiện giải pháp nào để Hiến pháp tư sản thoát khỏi giai đoạn khủng hoảng?

A. Công nhận giai cấp công nhân là giai cấp thống trị trong xã hội.

B. Mở rộng các quyền lợi cho mọi người trong xã hội.

C. Sử dụng Hiến pháp XHCN thay thế cho Hiến pháp tư sản.

D. Không sử dụng Hiến pháp nữa.

Câu 25: Hiến pháp hiện đại có đặc điểm nào dưới đây?

A. Nội dung quy định nhiều về tổ chức nhà nước, ít các quyền tự do, dân chủ.

B. Nội dung chỉ quy định về các quyền tự do, dân chủ của con người.

C. Nội dung chỉ quy định về các chế độ nền tảng của xã hội và các quyền tự do, dân chủ của con người.

D. Nội dung quy định toàn diện về các chế độ nền tảng xã hội; các quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân; tổ chức quyền lực nhà nước.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hiến pháp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên