Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 222 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

15 Lần thi

Câu 1: Phương trình trạng thái của khí lý tưởng:

A. p * V = R * T

B. p * V = Rμ * T

C. p * Vμ = G *R * T

D. p * V = G *R * T

Câu 2: Phương trình trạng thái của khí thực (phương trình Van Der Waals):

A. (p + a) * (v - b) = R * T

B. (p + \(\frac{a}{v^2}\) ) * (v - b) = G * R * T

C. (p + \(\frac{a}{v^2}\) ) * (v - b) = R * T

D. (p - \(\frac{a}{v^2}\) ) * (v + b) = R * T

Câu 3: Hằng số phổ biến chất khí:

A. Rμ = 8314\(\frac{J}{mol * K}\)

B. Rμ = 8314\(\frac{kJ}{kmol * K}\)

C. Rμ = 8314\(\frac{J}{kmol * K}\)

D. Rμ = 8314\(\frac{kJ}{mol * K}\)

Câu 4: Đối với khí lý tưởng thì các đại lượng nhiệt độ, nội năng, enthalpy có:

A. Nhiệt độ, nội năng là độc lập tuyến tính

B. Nội năng, enthalpy là độc lập tuyến tính

C. Enthalpy, nhiệt độ là độc lập tuyến tính

D. Nhiệt độ, nội năng, enthalpy là 3 đại lượng phụ thuộc tuyến tính với nhau

Câu 9: Nhiệt dung riêng thể tích của vật được tính theo công thức:

A. c' = \(\frac{C}{G}\)

B. c' = \(\frac{C}{M}\)

C. c' = \(\frac{C}{V_{tc}}\)

D. c' = \(\frac{C}{V}\)

Câu 10: Quan hệ giữa các loại nhiệt dung riêng:

A. c = c' * v = \(\frac{c_μ}{μ}\)

B. c' = c * vtc = \(\frac{c_μ}{μ}\)

C. c' = \(\frac{c}{v}\) = \(\frac{c_v}{22,4}\) . c = c' * v = \(\frac{c_μ}{μ}\)

D. c' = \(\frac{c}{v_{tc}}\) = \(\frac{c_μ}{22,4}\) . c = c' * vtc = \(\frac{c_μ}{22,4}\)

Câu 11: Nhiệt dung riêng đẳng áp của khí lý tưởng là đại lượng có trị số phụ thuộc vào:

A. Nhiệt độ của vật

B. Áp suất của vật

C. Thể tích riêng của vật

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 12: Nhiệt dung riêng kmol của khí lý tưởng là đại lượng có trị số phụ thuộc vào:

A. Nhiệt độ và áp suất của vật

B. Áp suất và thể tích riêng của vật

C. Quá trình và số nguyên tử trong phân tử

D. Số nguyên tử trong phân tử

Câu 13: Nhiệt dung riêng khối lượng của khí lý tưởng là:

A. Thông số trạng thái

B. Hàm số trạng thái

C. Hàm số của quá trình

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật nhiệt có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 15 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên