Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 376 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Cảm biến là thiết bị dùng để biến đổi các đại lượng nào sau đây:

A. Đại lượng vật lý

B. Đại lượng điện

C. Đại lượng dòng điện

D. Đại lượng điện áp

Câu 2: Cảm biến là thiết bị dùng để biến đổi các đại lượng nào?

A. Đại lượng không điện

B. Đại lượng điện

C. Đại lượng dòng điện

D. Đại lượng điện áp

Câu 3: Cảm biến là kỹ thuật chuyển các đại lượng vật lý thành:

A. Đại lượng không điện

B. Đại lượng điện

C. Đại lượng áp suất

D. Đại lượng tốc độ

Câu 4: Đại lượng (m) là đại lượng cần đo của cảm biến được biểu diễn bởi hàm s=F(m) thì:

A.  (m) là đại đầu ra

B. (m) là đầu vào 

C. (m) là phản ứng của cảm biến

D. (m) là đại điện 

Câu 5: Một cảm biến được gọi là tuyến tính trong một dải đo xác định nếu:

A. Trong dải chế độ đó có độ nhạy không phụ thuộc vào đại lượng đo

B. Trong dải chế độ đó có sai số không phụ thuộc vào đại lượng đo ụ thuộc vào đại lượng đo

C. Trong dải chế độ đó có độ nhạy phụ thuộc vào đại lượng đo

D. Trong dải chế độ đó có sai số ph

Câu 6: Phương trình biểu diễn đường thẳng tốt nhất được lập bằng phương pháp nào?

A. Phương pháp tuyến tính 

B. Phương pháp phi tuyến 

C. Phương pháp bình phương tối thiểu 

D. Phương pháp bình phương lớn nhất

Câu 7: Đường cong chuẩn của cảm biến là:

A. Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của đại lượng điện (s) ở đầu ra của cảm biến vào giá trị của đại lượng đo (m) ở đầu vào

B. Đường cong biểu diễn sai số của đại lượng điện (s) ở đầu ra của cảm biến và giá trị của đại lượng đo (m) ở đầu vào

C. Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của đại lượng không mang điện (s) ở đầu ra của cảm biến vào giá trị của đại lượng đo (m) ở đầu vào

D. Đường cong biểu diễn sự phụ thuộc của đại lượng không kích thích (s) ở đầu ra của cảm biến vào giá trị của đại lượng phản ứng (m) ở đầu vào

Câu 8: Đường cong chuẩn có thể biểu diễn:

A. Bảng liệt kê

B. Biểu thức đại số và đồ thị

C. Độ nhạy

D. Sai số 

Câu 9: Mục đích của chuẩn cảm biến là:

A. Xác định tín hiệu đầu ra cảm biến thuộc loại nào

B. Xác lập mối quan hệ giữa đại lượng điện ở đầu ra và đại lượng đo, trên cơ sở đó xây dựng đường cong chuẩn

C. Xác định sai lệch trong quá trình đo của cảm biến

D. Tìm đặc tính vật lý của cảm biến

Câu 10: Xác định phát biểu đúng cho các loại sai số khi sử dụng cảm biến:  

A. Sai số hệ thống không khắc phục được, còn sai số ngẫu nhiên thì có thể khắc phục

B. Sai số hệ thống có thể khắc phục được, còn sai số ngẫu nhiên thì không

C. Cả sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên đều có thể khắc phục

D. Cả sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên đều không thể khắc phục

Câu 11: Cảm biến nhiệt được chế tạo dựa trên nguyên lý nào sau đây:

A. Hiệu ứng nhiệt điện

B. Hiệu ứng hỏa nhiệt

C. Hiệu ứng áp điện

D. Hiệu ứng áp điện

Câu 12: Cảm biến đo tốc độ chuyển động quay có thể được chế tạo dựa trên nguyên lý nào sau đây:  

A. Hiệu ứng quang điện

B. Hiệu ứng quang-điện từ

C. Hiệu ứng áp điện

D. Hiệu ứng cảm ứng điện từ

Câu 13: Hiệu ứng Hall được ứng dụng để thiết kế loại cảm biến nào sau đây:

A. Cảm biến đo từ thông

B. Cảm biến đo bức xạ ánh sáng

C. Cảm biến đo dòng điện

D. Cảm biến đo tốc độ

Câu 14: Hình vẽ sau mô tả cho nguyên lý chế tạo của cảm biến nào?

A. Hiệu ứng nhiêt điện

B. Hiệu ứng hoả nhiệt 

C. Hiệu ứng áp điện

D. Hiệu ứng cảm ứng điện từ

Câu 15: Hình vẽ sau mô tả cho nguyên lý chế tạo của cảm biến nào:

A. Hiệu ứng nhiêt điện 

B. Hiệu ứng hoả nhiệt

C. Hiệu ứng áp điện

D. Hiệu ứng cảm ứng điện từ

Câu 16: Hình vẽ sau mô tả cho nguyên lý chế tạo của cảm biến nào:

A. Hiệu ứng nhiêt điện 

B. Hiệu ứng hoả nhiệt 

C. Hiệu ứng áp điện 

D. Hiệu ứng cảm ứng điện từ

Câu 17: Hình vẽ sau mô tả cho nguyên lý chế tạo của cảm biến nào:

A. Hiệu ứng nhiêt điện

B. Hiệu ứng hoả nhiệt

C. Hiệu ứng áp điện 

D. Hiệu ứng cảm ứng điện từ

Câu 18: Hình vẽ sau mô tả cho nguyên lý chế tạo của cảm biến nào:

A. Hiệu ứng nhiêt điện 

B. Hiệu ứng hoả nhiệt

C. Hiệu ứng quang – điện – từ 

D. Hiệu ứng Hall

Câu 19: Hình vẽ sau mô tả cho nguyên lý chế tạo của cảm biến nào:

A. Hiệu ứng nhiêt điện

B. Hiệu ứng hoả nhiệt 

C. Hiệu ứng quang – điện – từ

D. Hiệu ứng Hall

Câu 20: Từ hình vẽ đáp ứng của cảm biến sau hãy cho biết (tdm) gọi là gì?

A. Thời gian trễ khi tăng

B. Thời gian trễ khi giảm 

C. Thời gian tăng 

D. Thời gian giảm

Câu 21: Từ hình vẽ đáp ứng của cảm biến sau hãy cho biết (tdc) gọi là gì?

A. Thời gian trễ khi tăng 

B. Thời gian trễ khi giảm 

C. Thời gian tăng 

D. Thời gian giảm

Câu 22: Từ hình vẽ đáp ứng của cảm biến sau hãy cho biết (tm) gọi là gì?

A. Thời gian trễ khi tăng

B. Thời gian trễ khi giảm 

C. Thời gian tăng

D. Thời gian giảm

Câu 23: Cảm biến tích cực là cảm biến có đáp ứng là:

A. Điện tích 

B. Điện trở 

C. Độ tự cảm

D. Điện dung

Câu 24: Vùng làm việc danh định của cảm biến là:

A. Là vùng làm việc danh định tương ứng với những điều kiện sử dụng bình thường của cảm biến

B.  Là vùng mà các đại lượng ảnh hưởng còn nằm trong phạm vi không gây nên hư hỏng

C. Là vùng mà các đại lượng ảnh hưởng vượt qua ngưỡng của vùng không gây nên hư hỏng nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi không bị phá hủy

D. Là vùng mà cảm biến phải tiến hành chuẩn lại cảm biến

Câu 25: Vùng không gây nên hư hỏng:

A. Là vùng làm việc định danh tương ứng với những điều kiện sử dụng bình thường của cảm biến

B. Là vùng mà các đại lượng ảnh hưởng còn nằm trong phạm vi không gây nên hư hỏng

C. Là vùng mà các đại lượng ảnh hưởng vượt qua ngưỡng của vùng không gây nên hư hỏng nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi không bị phá hủy

D. Là vùng mà cảm biến phải tiến hành chuẩn lại cảm biến

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kỹ thuật cảm biến có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên