Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 13

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 105 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Độ ẩm tự nhiên của đất (W%) là:

A. Tỷ số giữa trọng lượng nước với trọng lượng hạt đất

B. Tỷ số giữa trọng lượng nước khi tự nhiên và trọng lượng nước khi bão hòa

C. Tỷ số giữa thể tích nước và thể tích lỗ rỗng

D. Tỷ số giữa trọng lượng riêng của nước và trọng lượng riêng của hạt.

Câu 3: Hệ số rỗng của đất là:

A. Tỷ số giữa thể tích phần hạt đất và thể tích mẫu đất

B. Tỷ số giữa thể tích phần lỗ rỗng và thể tích mẫu đất

C. Tỷ số giữa thể tích phần lỗ rỗng và thể tích phần hạt đất

D. Cả ba ý trên

Câu 4: Thí nghiệm nào sau đây có thể dùng để xác định độ chặt tương đối của đất rời:

A. Thí nghiệm SPT

B. Thí nghiệm đầm chặt

C. Thí nghiệm cắt cánh

D. Cả ba ý trên 

Câu 5: Thí nghiệm nào sau đây được dùng để xác định thành phần hạt của đất:

A. Thí nghiệm tỷ trọng kế

B. Thí nghiệm rây

C. Thí nghiệm rây và thí nghiệm tỷ trọng kế

D. Cả ba ý trên 

Câu 6: Độ bão hòa của đất là:

A. Tỷ số giữa trọng lượng nước với trọng lượng hạt đất:

B. Tỷ số giữa thể tích nước và thể tích lỗ rỗng

C. Tỷ số giữa độ ẩm tự nhiên và độ ẩm khi bão hòa

D. Tỷ số giữa thể tích nước và thể tích đất

Câu 7: Độ rỗng của đất là:

A. Tỷ số giữa thể tích lỗ rỗng và thể tích mẫu đất

B. Tỷ số giữa thể tích phần hạt đất và thể tích lỗ rỗng

C. Tỷ số giữa thể tích mẫu đất và thể tích lỗ rỗng

D. Tỷ số giữa thể tích lỗ rỗng và thể tích hạt đất.  

Câu 9: Đất trong tự nhiên được hình thành do những quá trình nào:

A. Quá trình phong hóa

B. Quá trình trầm tích

C. Quá trình vận chuyển

D. Cả ba quá trình trên. 

Câu 10: Đất hình thành do sản phẩm phong hóa nằm yên tại chỗ được gọi là đất gì:

A. Đất tàn tích

B. Đất trầm tích

C. Đất sườn tích

D. Cả A, B và C đều sai.

Câu 13: Đất bão hòa hoàn toàn cấu tạo gồm những thành phần nào:

A. Hạt đất

B. Hạt đất + nước

C. Hạt đất + nước + khí

D. Hạt đất + khí.

Câu 17: Ý nghĩa của thí nghiệm phân tích thành phần hạt là:

A. Đánh giá tính chất xây dựng của đất.

B. Xác định hệ số rỗng của đất

C. Xác định trạng thái của đất

D. Cả ba ý trên

Câu 18: Hệ số đồng nhất được xác định theo công thức nào sau đây:

A. Cu = D60/D10

B. Cu = D30/D10

C. Cu = (D30)2 /(D10* D60) 

D. Cu = D10/D30

Câu 19:  Loại đất cát nào sau đây được coi là đất có cấp phối tốt:

A. Cu=5 và Cc=2

B. Cu=7 và Cc=2,5

C. Cu=4 và Cc=1

D. Cu=7 và Cc=4 

Câu 20: Loại đất sỏi sạn nào sau đây được coi là đất có cấp phối tốt:

A. Cu=5 và Cc= 2

B. Cu=3 và Cc=2

C. Cu=6 và Cc=0,5

D. Cu=5 và Cc=4 

Câu 21: Nước màng mỏng trong đất gồm những loại nước nào:

A. Nước liên kết mạnh + nước hút bám

B. Nước liên kết mạnh + nước liên kết yếu

C. Nước mao dẫn + nước tự do

D. Nước mao dẫn + nước hút bám.

Câu 22: Nước tự do trong đất gồm những loại nước nào:

A. Nước liên kết mạnh + nước hút bám

B. Nước liên kết mạnh + nước liên kết yếu

C. Nước mao dẫn + nước trọng lực

D. Nước liên kết mạnh + nước trọng lực 

Câu 23: Để đánh giá mức độ rỗng của đất người ta dùng chỉ tiêu nào:

A. Hệ số rỗng

B. Độ bão hòa

C. Độ rỗng

D. A và C.

Câu 24: Để đánh giá độ chứa nước trong đất người ta dùng chỉ tiêu nào:

A. Độ ẩm tự nhiên

B. Độ bão hòa

C. Hệ số rỗng

D. A và B

Câu 25: Đất bão hòa hoàn toàn là khi:

A. Không chứa nước trong lỗ rỗng

B. Nước chiếm một phần trong lỗ rỗng

C. Nước chiếm toàn bộ lỗ rỗng

D. B và C

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Cơ học đất có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên