Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 28

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 28

  • 30/08/2021
  • 26 Câu hỏi
  • 93 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 28. Tài liệu bao gồm 26 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1:  Lệnh nào trong các lệnh sau đây có thể được chấp nhận?

A. Một lệnh được đưa vào với tính chất có hiệu lực cho đến khi hủy bỏ;

B. Một lệnh được đưa vào với tính chất có hiệu lực trong ngày

C. Một lệnh mà trao cho người chuyên gia tùy ý về giá và thời gian.

D. Tất cả các đáp án trên 

Câu 2: Một báo cáo gồi trở lại nói rắng 500 cổ phiếu đã được thực hiện. Có bao nhiêu cổ phiếu mà người đầu tư có thể mua

A. 500 cổ phiếu ở giá 20 hoặc tốt hơn

B. 500 cổ phiếu ở giá thị trường

C. 1000 cổ phiếu ở giá 20

D. Không có gì, vì tất cả 1000 cổ phiếu không được thực hiện

Câu 3: Nếu một nhà phân tích muốn đánh giá khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (đáo hạn trong vòng 1 năm 0 của công ty, trong các chỉ số sau đây chỉ số nào được ông ta quan tâm nhất:

A. Chỉ số hiện hành (Cunent ratio)

B. Chỉ số nhanh (Quick ratio)

C. Chỉ số vòng quay hàng tồn kho

D. Chỉ số nợ trên vốn sở hữu

Câu 6: Sau khi có Luật Công ty, trong thực tế hiện nay, công ty cổ phần ít được thành lập so với công ty trách nhiệm hữu hạn vì:

A. Có chi phí thành lập cao và thủ tục phức tạp

B. Khó kêu gọi cổ đông góp vốn

C. Mới lạ nên chưa dám thành lập

D. Cả ba đều sai

Câu 7: Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước như lâu nay là:

A. Giải thể DNNN và thành lập lại theo dạng cóng ty cổ phần có nhà nước tham gia góp vốn

B. Chuyển thể DNNN thành công ty cổ phần có nhà nước tham gia góp vốn

C. Chuyển thể DNNN thành công ty cổ phần mà nhà nước vẫn giữ một tỷ lệ vốn góp trong cơ cấu vốn điều lệ của công ty cổ phần.

D. Cả ba đều đúng

Câu 8: Hiện nay ở Việt Nam, ủy ban chứng khoán nhà nước quản lý:

A. Việc phát hành chứng khoán

B. Việc phát hành chứng khoán ra công chúng

C. Việc phát hành chứng khoán ra công chúng và phát hành chứng khoán riêng lẻ

D. Việc phát hành chứng khoán của Chính phủ

Câu 9: Việc phát hành trái phiếu làm tăng:

A. Nợ của doanh nghiệp

B. Tài sản của doanh nghiệp

C. Vốn cổ phần của doanh nghiệp

D. Cả B và C

Câu 10: Tổ chức, cá nhân nào chịu trách nhiệm chính về những sai sót trong hồ sơ xin phép phát hành:

A. Tổ chức phát hành chứng khoán

B. Tổ chức bảo lãnh phát hành chứng khoán

C. Những người tham gia vào việc soạn thảo hồ sơ xin phép phát hành

D. Cả a, b và c

Câu 11: Những chứng khoán nào được phép niêm yết tại Trung tâm giao dịch:

A. Trái phiếu Chính phủ

B. Cổ phiếu của các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa

C. Chứng khoán của các doanh nghiệp đã được UBCKNN cấp giấy phép phát hành ra công chúng

D. Cả a và c

Câu 12: Các khoản mục sau là tài sản, ngoại trừ:

A. Các khoản phải thu

B. Hàng tồn kho

C. Lợi nhuận giữ lại

D. Nhãn hiệu thương mại

Câu 13: Nếu một công ty trả cổ tức sẽ ảnh hưởng đến:

A. Làm giảm thu nhập thuần

B. Vốn cổ đông thấp hơn

C. Làm tăng những khoản nợ

D. Không ảnh hưởng đến tổng tài sản

Câu 14: Bản báo cáo tài chính nào thể hiện thông tin về một doanh nghiệp tại một thời điểm:

A. Bản cân đối tài sản

B. Bản báo cáo thu nhập

C. Bản báo cáo lưu chuyển tiền mặt

D. Bản báo cáo lợi nhận giữ lại.

Câu 16: Nếu lãi suất đáo hạn (YTC) bằng với lãi suất danh nghĩa thì trái phiếu 1 triệu đồng mệnh giá được bán với giá:

A. Trên 1 triệu đồng

B. Ít hơn 1 triệu đồng

C. 1 triệu đồng

D. Không thể xác định được

Câu 18: Nếu nhà đầu tư chủ yếu muốn đầu tư vào trái phiếu có giá thị trường tăng thì anh ta nên mua trái phiếu khi:

A. Lãi suất đang cao và người ta hy vọng nó hạ xuống

B. Lãi suất đang giảm và người ta hy vọng nó tăng

C. Giá thấp và người ta hy vọng nó tăng

D. Lãi suất ổn định và người ta hy vọng nó vẫn ổn định như vậy

Câu 23: Khi thanh lý công ty, người giữ trái phiếu sẽ được hoàn trả:

A. Trước các khoản vay ngân hàng và các khoản phải trả

B. Trước thuế

C. Sau các khoản vay ngân hàng và các khoản phải trả

D. Trước những cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi và cổ phiếu phổ thông

Câu 24: Một trái phiếu A có lãi suất danh nghĩa là 8 %, lãi suất hiện hành là 9 % và lãi suất đáo hạn là 10%. 

A. Thị giá trái phiếu < Mệnh giá trái phiếu

B. Thị giá trái phiếu > Mệnh giá trái phiếu

C. b và  nên bán ra

D. a và nên mua vào

Câu 26: Chức năng của thị trường chứng khoán sơ cấp là:

A. Huy động vốn

B. Tăng vốn

C. Kiếm lợi nhuận do kinh doanh chứng khoán

D. Cả a và b

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 26 Câu hỏi
  • Sinh viên