Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 22

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 22

  • 30/08/2021
  • 24 Câu hỏi
  • 117 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán - Phần 22. Tài liệu bao gồm 24 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Một trong những điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng ở Việt Nam là:

A. Có vốn tối thiểu là 10 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi.

B. Có vốn tối thiểu là 10 tỷ USD, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phát hành phải có lãi.

C. Có vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của 2 năm liền trước năm đăng ký phải có lãi.

D. Có vốn tối thiểu là 5 tỷ VND, hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký phát hành phải có lãi.

Câu 2: Tỷ lệ nắm giữ tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu của một tổ chức niêm yết được quy định theo pháp luật Việt Nam là:

A. 25% tổng số cổ phiếu

B. 49% tổng số cổ phiếu

C.  30% tổng số cổ phiếu

D. 27% tổng số cổ phiếu 

Câu 3: Quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định của Việt Nam là quỹ:

A. Đầu tư tối thiểu 40% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán

B. Đầu tư tối thiểu 50% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán

C. Đầu tư tối thiểu 60% giá trị tài sản của quỹ vào chứng kho

D. Đầu tư tối thiểu 70% giá trị tài sản của quỹ vào chứng khoán.

Câu 4: Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết phải công bố thông tin bất thường trong thời gian:

A. 10 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra

B. 24 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra

C. 30 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra

D. 14 tiếng kể từ khi sự kiện xảy ra

Câu 5: Người hành nghề kinh doanh chứng khoán được:

A. Được tự do mua, bán cổ phiếu ở mọi nơi.

B. Chỉ được mở tài khoản giao dịch cho mình tại công ty chứng khoán nơi làm việc.

C. Sở hữu không hạn chế số cổ phiếu biểu quyết của một tổ chức phát hành

D. Làm giám đốc một công ty niêm yết.

Câu 8: Khi nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, nhà đầu tư phải đặt cọc:

A. 10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

B. 15% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

C. 5% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm

D. Không phải đặt cọc.

Câu 9: Khi thực hiện bán cổ phần của doanh nghiệp nhà nước, cổ đông chiến lược được phép mua:

A. Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân.

B. Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 20% so với giá đấu bình quân.

C. Tối đa 25% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân

D. Tối đa 20% tổng số cổ phần bán ra bên ngoài với giá giảm 25% so với giá đấu bình quân.

Câu 10: Đối tượng công bố thông tin thị trường chứng khoán gồm: 

A. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết.

B. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ.

C. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán.

D. Tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết, công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán, trung tâm giao dịch.

Câu 11: Tại một thời điểm nhất định, nếu tất cả các trái phiếu có thể chuyển đổi đều được trái chủ đổi thành cổ phiếu phổ thông thì:

A. EPS tăng

B. EPS không bị ảnh hưởng

C. EPS giảm

D. P/E bị ảnh hưởng còn EPS không bị ảnh hưởng 

Câu 12: Việc phân phối cổ phiếu niêm yết phải:

A. Theo giá bán được xác định trong bản cáo bạch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

B. Theo giá thỏa thuận với nhà đầu tư.

C. Theo giá thị trường qua đấu giá.

D. Theo giá ưu đãi do Hội đồng quản trị của công ty phát hành quyết định.

Câu 13: Thị trường tài chính là nơi huy động vốn:

A. Dài hạn

B. Ngắn hạn.

C. Trung hạn.

D. Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

Câu 14: Nhà đầu tư đặt lệnh mua bán chứng khoán niêm yết tại:

A. Ủy ban Chứng khoán

B. Công ty chứng khoán.

C. Trung tâm Giao dịch chứng khoán

Câu 15: Hình thức bảo lãnh phát hành trong đó đợt phát hành sẽ bị hủy bỏ nếu toàn bộ chứng khoán không bán được hết, gọi là: 

A. Bảo lãnh với cam kết chắc chắn

B. Bảo lãnh với cố gắng tối đa.

C. Bảo lãnh tất cả hoặc không

D. Tất cả các hình thức trên.

Câu 16: Trong các nhận định sau đây, nhận định nào sai về thị trường chứng khoán thứ cấp.

A. Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các chứng khoán kém phẩm chất

B. Thị trường thứ cấp tạo tính thanh khoản cho các cổ phiếu đang lưu hành.

C. Thị trường thứ cấp tạo cho người sở hữu chứng khoán cơ hội để rút vốn đầu tư của họ.

D. Thị trường thứ cấp tạo cho mọi người đầu tư cơ hội cơ cấu lại danh mục đầu tư của mình.

Câu 18: Việc đăng ký lưu ký chứng khoán tại TTGDCK được thực hiện bởi:

A. Người sở hữu chứng khoán

B. Tổ chức phát hành

C. Tổ chức bảo lãnh phát hành

D. Thành viên lưu ký

Câu 20: Để giao dịch chưng khoán niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán cần phải có các bước:

A.  I, II, III, IV, V

B. I, III, V, II, IV

C. II, I, V, IV, III

D. II, III, I, V, IV

Câu 22: Đối với các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa và niêm yết ngay trên thị trường chứng khoán, điều kiện niêm yết cổ phiếu nào sau đây sẽ được giảm nhẹ:

A. Vốn điều lệ

B. Thời gian hoạt động có lãi 

C. Thời gian cam kết nắm giữ cổ phiếu của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát.

D. Tỷ lệ nắm giữ của các cổ đông ngoài tổ chức phát hành

Câu 23: Trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ làm:

A. Làm tăng quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty.

B. Không làm thay đổi tỷ lệ quyền lợi của cổ đông

C. Làm giảm quyền lợi theo tỷ lệ của cổ đông trong công ty

D. Không có câu nào đúng.

Câu 24: Chức năng thị trường chứng khoán thứ cấp của Trung tâm giao dịch chứng khoán được thể hiện, bởi:

A. Đấu giá cổ phần doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa;

B. Đấu thầu trái phiếu Chính phủ và các tài sản chính;

C. Giao dịch chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Chứng khoán và Thị trường chứng khoán có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 24 Câu hỏi
  • Sinh viên