Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 9

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 436 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: The doctor _________me not to stay up too late at night.

A. advised

B. suggested

C. insisted

D. forced

Câu 12: The damage done to my house by the fire has now _______. 

A. done good

B. been made good

C. made me good

D. been for good 

Câu 16: The weather was ______ the exceptionally poor harvest.

A. blamed for

B. condemned for

C. accused of

D. criticized for

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm