Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 2

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 294 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 2: He was very respectful at home and _______ to his parents.

A.  responsible

B. caring

C. obedient

D. lovely

Câu 7: I put your keys in the drawer _______ they cannot get lost.

A. because

B. let alone

C. instead of

D. so that

Câu 16: The ______ to success is to be ready from the start.

A. key

B. response

C. agreement

D. demand

Câu 24: The computer allows us to work fast and _______.

A. efficiently

B. differently

C. variously

D. freshly

Câu 25: While I am waiting _______ my bus, I often listen _______ music.

A. on / at

B. for / to

C. toward / about

D. upon / in

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm