Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 5

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 184 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Many people were injured when the building..........

A. collapsed

B. destroyed

C. struck

D. erupted

Câu 5: My husband and I both go out to work so we share the _______.

A. happiness

B. household chores

C. responsibility

D. employment

Câu 14: The United States has a ............. of around 250 million.

A. seperation

B. population

C. addition

D. introduction

Câu 15: I've ________ my shoes everywhere but I can't find them anywhere.

A. looked after

B. looked into

C. looked for

D. looked up

Câu 17: ________ it was raining heavily, they went to work.

A. Though

B. In spite of

C. Because of

D. Because

Câu 19: At the _______ level, you can join three-year or four-year colleges.

A. primary

B. secondary

C. postgraduate

D. undergraduate

Câu 21: Any pupil caught ______ was made to stand at the front of the class.

A. Misbehave

B. misbehaved

C. misbehaviour

D. misbehaving

Câu 24: You have to be highly ________ to do well in these subjects.

A. competitive

B. competitor

C. competition

D. competed

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm