Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 172 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: The _______ is increasing faster and faster.

A. Gross Domestic Product

B. Gross Domestic Production

C. Growth Domestic Product

D. General Domestic Production

Câu 2: “I like watching comedy.” The word “comedy” means:

A. a film giving facts about something

B. a film made by photographing a series of changing drawings

C. a play for the theater and television

D. a film or a play that is funny and usually has a happy ending

Câu 3: Radio provides information orally and we receive information aurally.

A. through mouth

B. through ears

C. through eyes

D. through ears and eyes

Câu 5: How many _______are there in a week?

A. months

B. weeks

C. days

D. years

Câu 6: Is there anything to drink? I'm _______.

A. hungry

B. tired

C. thirsty

D. cold

Câu 7: What's the weather like in the _______?

A. spring

B. winter

C. summer

D. fall

Câu 8: We need a tent to go_______

A. fishing

B. camping

C. swimming

Câu 9: Lan has beautiful teeth. Her teeth are________.

A. not white

B. brown

C. white

D. black

Câu 10: It's cool in the _________.

A. spring

B. summer

C. fall

D. winter

Câu 11: What ________ do you want?

A. size

B. shirt

C. kind

D. color

Câu 13: Which sports do you _____?

A. play

B. have

C. do

D. read

Câu 14: Are you going to visit anybody_________ ?

A. last night

B. tomorrow

C. yesterday

D. yesterday morning

Câu 15: _________ is a building in which movies are shown.

A. Movie theater

B. University

C. Aquarium

D. Restaurant

Câu 16: The teacher encourages the _______________ of the pupils in each lesson.

A. participating

B. participant

C. participate

D. participation

Câu 18: The old lady sat in a corner talking to ____________

A. himself

B. itself

C. herself

D. themselves

Câu 19: I ____________ swimming very much.

A. wait

B. try

C. enjoy

D. finish

Câu 21: Our accommodation is ___________ in the ticket price.

A. included

B. concluded

C. stayed

D. picked

Câu 24: Dave has a good______of humor.

A. sense

B. scene

C. scent

D. cent

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm