Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 4

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 151 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 2: The 'ao dai' is the...............dress of Vietnamese women.

A. beautiful

B. traditional

C. casual

D. baggy

Câu 3: They often go to that...............to pray.

A. market

B. hotel

C. hostel

D. shrine

Câu 4: According to the weather..............it will be raining tonight.

A. forecast

B. forecaster

C. forecasted

D. forecasting

Câu 8: UFOs mean ................flying objects.

A. unknown

B. unidentified

C. unable

D. unimaginary

Câu 9: A country which exports a lot of rice is called a(n)........country.

A. rice-export 

B. exporting-rice

C. export-rice

D. rice-exporting

Câu 11: How many countries took part in the first World Cup?

A. interested

B. participated

C. competed

D. cooperated

Câu 14: Chaplin's movies captivated.........throughout the world.

A. scientists

B. musicians

C. directors

D. audiences

Câu 15: The main.........is played by Nicole Kidman.

A. actress

B. character

C. director

D. film maker

Câu 19: Few businesses are flourishing in the present economic climate.

A. growing well

B. setting up

C. closing down

D. taking off

Câu 23: He’s really delighted with his new CD player.

A. please

B. angry

C. entertained

D. annoyed

Câu 25: You will be able to see the wonders of........: oceans, rivers, mountains.

A. nature  

B. structures

C. buildings

D. constructions

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm