Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 8

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 125 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Dave has a good______of humor.

A. sense

B. scene

C. scent

D. cent

Câu 3:  I had quite ______ on my way to work this morning.

A. an experiment

B. an adventure

C. a happening

D. an affair 

Câu 7:  They are twins and look very _______.

A. alike

B. same

C. likely

D. identical

Câu 9: They are trying to look _____ new jobs.

A. after

B. at

C. for

D. forward

Câu 11:  Is anyone _______ to fish in this river?

A. borne

B. allowed

C. admitted

D. passed

Câu 12: His _______ had always been to become an architect.

A. study

B. ambition

C. imagination

D. direction

Câu 17: There are many _____ in this city.

A. pool swimming

B. swimming pool

C. swimming

D. swimming pools

Câu 18: He is ______ a very old man but in fact he is only fifty.

A. apparently

B. evidently

C. obviously

D. actually 

Câu 24:  I read an interesting _______ in a newspaper about farming today.

A. article

B. advertisement

C. composition

D. explanation 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm