Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 7

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 271 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: John isn't content with his present salary. (Chọn từ đồng nghĩa)

A. excited about

B. satisfied with

C. disappointed about

D. interested in

Câu 2: We ................ the seedlings into peaty soil.

A. take

B. plough

C. raise

D. transplant

Câu 3: We seldom set: each other anymore. (Chọn từ đồng nghĩa)

A. sometimes

B. occasionally

C. frequently

D. rarely

Câu 6: We had a nice chat over a cup of tea.

A. formal talk

B. informal talk

C. serious talk

D. long talk

Câu 10: English is an international ....................

A. language

B. means

C. subject

D. profession

Câu 20: He was full of _______ for her bravery.

A. energy

B. admiration

C. surprise

D. pride

Câu 21: This ticket _____ one person to the show.

A. permits

B. enters

C. delivers

D. admits

Câu 22: Tom is very shy but his sister is outgoing.

A. humorous

B. reserved

C. hard-working

D. sociable

Câu 25: Science has made great _____ during the past 30 years.

A. motions

B. advances

C. advantages

D. opportunities

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm