Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 20

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 20

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 144 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 20. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2:  There is _____ that I may have to go into hospital next week.

A. an opportunity

B. bad luck

C. favourable

D. fate

Câu 3: After the show, the crowd _____ out of the theatre.

A. poured

B. melted

C. drew

D. dismissed

Câu 4: When we came out of the cinema, it was ______ with rain.

A. running

B. falling

C. dropping

D. pouring

Câu 12: You must ______ that book before you sit down table.

A. give away

B. get rid of

C. put away

D. do away with

Câu 18:  I washed this dress and the colour _____.

A. escaped

B. removed

C. flowed

D. ran

Câu 24: The actor enjoys giving ______ of poems by his favourate poets.

A. recitation

B. rehearsals

C. repetitions

D. pronouncements

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm