Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 17

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 247 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 17. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2:  It is time to ______ the table for dinner.

A. place

B. lay

C. lay out

D. put out

Câu 17:  The children played in the park while their mother _______. 

A. looked at

B. looked on

C. looked over

D. looked round

Câu 19: Young children ______ older ones, so older children should be good examples.

A. look down upon

B. look up to

C. look after

D. look for

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm