Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 14

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 390 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1:  The garden ______ as far as the river.

A. advances

B. extends

C. develops

D. enlarges

Câu 4: Spies may have a number of _____ names and papers.

A. artificial

B. synthetic

C. false

D. imitation

Câu 21: After his prolonged dive in search of the ring he emerged from the water _______.

A. panting

B. under his breath

C. gasping for breath

D. out of breath

Câu 24:  The old lady couldn’t ____ because she had rheumatism.

A. get about

B. get on

C. get through

D. get in

Câu 25: He does not _______ his fellow-workers and there are often disagreements between them.

A. go on with

B. put up with

C. get on with

D. get into touch with

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm