Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 12

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 359 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1:  I have always _____ you my best friend.

A. regarded

B. considered

C. trusted

D. hoped

Câu 7: You should iron out the ______ in that dress.

A. creases

B. pleats

C. folds

D. wrinkles

Câu 22:  She felt very ______ when her husband forgot her birthday.

A. deceived

B. deserted

C. disappointed

D. desperate

Câu 24: Weeks later he had still not found a job and he began to feel ______ .

A. disappointed

B. disengaged

C. displaced

D. discouraged

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm