Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 11

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 170 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: He was _______ with murder.

A. accused

B. charged

C. sentenced

D. convicted

Câu 6: I'm afraid you have no _____ but to come along with us.

A. permission

B. choice

C. selection

D. election

Câu 10: The teacher _________ the harder parts of the story.

A. cleared away

B. cleared out

C. cleared up

D. cleared off

Câu 11: The sky looks lighter. I think the weather is ______.

A. clearing away

B. clearing

C. bettering

D.  clearing up

Câu 12: He wrote his name ______ and carefully at the top of the paper.

A. largely

B. attentively

C. obviously

D. clearly

Câu 25: She has lost her handbag with the _____ sum of $1300 in it.

A. extraordinary

B. considerable

C. valuable

D. worthwhile

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm