Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 10

Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 251 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 3: Large waves were ______ on the seashore.

A. going

B. running

C. hitting

D. breaking

Câu 5: Several prisoners _______ from their guards and escaped.

A. broke away

B. broke out

C. broke through

D. broke down

Câu 6: The specialist was under so much stress that he finally ________.

A. broke off

B. broke down

C. broke out

D. broke in

Câu 13: The book ___ two weeks ago.

A. came across

B. came by

C. came into

D. came out

Câu 16: He’s not ______ of learning German in six months.

A. interested

B. inclined

C. able

D. capable

Câu 17: Bill doesn’t _____ what people say about him.

A. care

B. matter

C. disturb

D. depend

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm từ vựng Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm