Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án  - Phần 8

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 394 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 2: Billy, come and give me a hand with cooking.

A. help

B. prepared

C. be busy

D. attempt

Câu 7: When you see your teacher approaching you, a slight wave to attract his attention is appropriate.

A. coming nearer to

B. pointing at

C. looking up to

D. catching sight of

Câu 8: Each nation has many people who voluntarily take care of others.

A. bring along

B. get on with

C. keep up with

D. look after

Câu 11: ……….. is the state of not knowing how to read or write.

A. literacy

B. illiteracy

C. campaign

D. struggle

Câu 14: The computer has had an enormous _________ on the way we work.

A. alteration

B. change

C. impression

D. influence

Câu 16: ______- is natural environment in which plant or animals live.

A. Ecology

B. Habitat

C. Extinction

D. Biodiversity

Câu 19: _____________ is a film or TV program presenting the facts about a person or event.

A. Biography

B. Horror films

C. Detective books

D. Documentary

Câu 20: _____________ is a detailed description of a person's life.

A. Detective book

B. Comic

C. Biography

D. Cartoon

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm