Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án  - Phần 2

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 358 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Every time he opens his mouth, he immediately regrets what he said. He is always putting his foot in his mouth.

A. speaking indirectly

B. saying embarrassing things

C. doing things in the wrong order

D. making a mistake

Câu 11: When he passes the entrance exam, his parents will be walking on the air.

A. extremely happy

B. feeling extremely unhappy

C. feeling extremely airy

D. extremely light

Câu 13: My responsibility is to ___________ my little brothers.

A. take over

B. join hands

C. work together

D. take care of

Câu 16: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in the following question

A. were hostile to each other

B. behaved well toward each other

C. hardly knew each other

D. were such close friends

Câu 20: I won’t buy that car because it has too much _______ on it.

A. ups and downs

B. white tie

C. wear and tear

D. odds and ends

Câu 24: Van Gogh suffered from depression _______ by overwork and ill-health.

A. taken up

B. pull through

C. coming about

D. brought on

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm