Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án  - Phần 1

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 299 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 2: The wine had made him a little ________ and couldn’t control his movement.

A. light-headed

B. narrow-minded

C. light-hearted

D. light-footed

Câu 3: The new director has really got things ________.

A. flying

B. running

C. jogging

D. moving

Câu 6: I usually buy my clothes ________. It’s cheaper than going to the dress maker.

A. on the shelf

B. on the house

C. in public

D. off the peg

Câu 12: I finally __________ the cold that I had had all week.

A. pass out

B. get over

C. come down with

D. pull through

Câu 18: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

A. have a good voyage

B. organize things inefficiently

C. run faster than others

D. manage an inflexible system

Câu 20: The jokes Jack tells are as old as _________.

A. the hills

B. the mountains

C. the oceans

D. the earth

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm