Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án  - Phần 3

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 287 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) of the following question

A. problems and solutions

B. causes and effects

C. solutions and limitations

D. advantages and disadvantages

Câu 5: His brother refuses to even listen to anyone else's point of view. He is very _______.

A. narrow-minded

B. absent-minded

C. open-minded

D. kind-hearted

Câu 6: I finally ______the cold that I had had all week.

A. get over

B. pass out

C. pull through

D. come down with

Câu 23: She used to be very thin but she has __________ a bit now.

A. filled in

B. finished off

C. filled out

D. fired away

Câu 24: Making mistakes is all _______of growing up.

A. chalk and cheese

B. cats and dogs

C. part and parcel

D. here and there

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm