Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án  - Phần 6

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 270 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Everybody in the house woke up when the burglar alarm _________

A. went out

B. went off

C. came about

D. rang off

Câu 5: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

A. loved the surroundings

B. planted many trees in the surroundings

C. possessed by the surroundings

D. haunted by the surroundings

Câu 13: He failed the test because he didn’t follow his teacher’s ………

A. information

B. instructions

C. statements

D. questions

Câu 15: I wish the children …………… making the noise.

A. will stop

B. can stop

C. stop

D. would stop

Câu 22: Poor supervision brought the firm to............of collapse.

A. the edge

B. the foot

C. the ring

D. the brink

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm