Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án  - Phần 13

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 143 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: He_______ of the race after two laps.

A. cut down

B. brang up

C. held on

D. dropped out

Câu 3: I suppose I could_______ the ironing while I'm waiting.

A. talk over

B. leave out

C. get on with

D. put forward

Câu 6: He's very_______ for his age.

A. interact

B. processing

C. citadel

D. mature

Câu 7: I've kept all the_______ for the car.

A. suitable

B. religion

C. paperwork

D. key

Câu 10: She was ________ out of 115 applicants for the position of managing Director.

A. short-changed

B. short-listed

C. shorted-sighted

D. short-handed

Câu 12: Paul is a very _______ character, he is never relaxed with strangers.

A. self-conscious

B. self-satisfied

C. self-directed

D. self-confident

Câu 13: Although he is my friend, I find it hard to _______ his selfishness

A. put up with

B. catch up with

C. keep up with

D. come down with

Câu 14: We expected him at eight, but he finally _______at midnight.

A. came off

B. turned up

C. came to

D. turned in

Câu 19: I used to ______ reading comics, but now I've grown out of it.

A. take a fancy to

B. keep an eye on

C. get a kick out of

D. kick up a fuss about

Câu 24: Whenever the boss does something, he should ______ for the sake of the company.

A. weigh up the pros and cons

B. go down well with

C. turn over a new leaf

D. get through

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm