Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án  - Phần 12

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 124 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Từ vựng tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: The factory was fined for______ chemicals into the river.

A. dumping

B. discharging

C. producing

D. exposing

Câu 8: The _______ by UN troops prevented fighting from breaking out.

A. participant

B. intervention

C. joiner

D. contestant

Câu 9: He had a new heart valve _______.

A. added

B. supplanted

C. improved

D. implanted

Câu 15: All the _______had excellent academic credentials.

A. candidates

B. goverments

C. followers

D. desigers

Câu 19: She finally achieved her_______ of visiting the USA.

A. target

B. objective

C. desires

D. ambition

Câu 21: Gavin_______ the idea of dividing the rooms in half.

A. get on with

B. pave the way

C. keep an eye on

D. come up with

Câu 22: I’m trying to_______ the amount of sugar I eat.

A. cut down on

B. bear out

C. bring in

D. team up with

Câu 25: I_______ George on my way home.

A. dropped in on

B. gear up for

C. pair up with

D. look back on

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm từ vựng ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm