Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 8

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 196 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 5: Trong MS Excel, tại ô C3 có công thức = B3/2. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta xoá đi cột B?

A. Kết quả ô C3 không thay đổi

B. Xuất hiện mã lỗi #REF!

C. Xuất hiện mã lỗi # VALUE!

D. Xuất hiện mã lỗi # NAME?

Câu 12: Trong Excel 2010, khi sử dụng hàm SUM ta có thể thực hiện điều gì?

A. Không sử dụng tham số nào

B. Sử dụng tối đa là 1 tham số

C. Sử dụng tối đa 2 tham số

D. Sử dụng tối đa là 255 tham số

Câu 13: Trong MS Excel, bạn sử dụng hàm MIN nhằm mục đích gì?

A. Hiển thị giá trị lớn nhất trong dải ô xác định

B. Hiển thị giá trị trung bình trong dải ô xác định

C. Hiển thị giá trị nhỏ nhất trong dải ô xác định

D. Hiển thị giá trị tổng trong dải ô xác định

Câu 16: Trong MS Excel, phát biểu nào sau đây là đúng đối với chức năng hàm COUNTA?

A. Đếm các ô có giá trị số trong vùng dữ liệu xác định

B. Đếm các ô có giá trị trong vùng dữ liệu xác định

C. Đếm các ô chứa dữ liệu kiểu văn bản trong vùng dữ liệu xác định

D. Đếm các ô chứa dữ liệu thoả mãn điều kiện đếm trong vùng dữ liệu xác định

Câu 18: Trong MS Excel, hàm Average dùng để tính toán điều gì?

A. Trung bình các ô có chứa dữ liệu số

B. Trung bình các ô có chứa dữ liệu số, ô trống tính = 0

C. Trung bình các ô có chứa dữ liệu số, ô trống và số kí tự tính = 0

D. Trung bình các ô có chứa dữ liệu số, có kí tự thì báo lỗi

Câu 19: Trong MS Excel AND, OR, NOT được gọi là gì?

A. Toán tử

B. Quan hệ về logic

C. Hàm logic

D. Toán hạng

Câu 22: Trong MS Excel 2010, dữ liệu tại ô A1 là 1000000, muốn định dạng dữ liệu trong ô A1 thành 1,000,000 ta thực hiện bằng cách nào sau đây?

A. Chọn Format Cells - Thẻ Number - chọn Number và Use 1000 separator

B. Chọn Format Cells - Thẻ Number - chọn Decimal

C. Chọn Format Cells - Thẻ Alignment - chọn Use 1000 separator

D. Chọn Format Cells - Thẻ Alignment - chọn Decimal

Câu 23: Trong MS Excel 2010, để định dạng các dữ liệu dạng số là dạng tiền tệ, tại ô đó, bạn thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn Format Cells - Thẻ Number - Fraction

B. Chọn Format Cells - Thẻ Number - Currency

C. Chọn Format Cells - Thẻ Number - General

D. Chọn Format Cells - Thẻ Number - Accounting

Câu 24: Trong MS Excel 2010, làm thế nào để chi thay đổi màu nên của các ô đang chọn?

A. Tại Menu Home, trong nhóm Cells, kích vào biểu tượng Fill Color

B. Tại Menu Home, trong nhóm Font, kích vào biểu tượng Fill Color

C. Tại Menu Home, trong nhóm Font, kích vào biểu tượng Font Color

D. Tại Menu Home, trong nhóm Cells, kích vào biểu tượng Font Color

Câu 25: Trong MS Excel 2010, để định dạng dữ liệu tự động xuống dòng cho khít với độ rộng của cột, ta thực hiện những thao tác nào sau đây?

A. Chọn Format Cells - thẻ Alignment - chọn Merge Cell

B. Chọn Format Cells - Thẻ Aligment - chọn Wrap text

C. Chọn Format Cells - Thẻ Aligment - chọn Shrink to fit

D. Chọn Format Cells - Thẻ Aligment - chọn Vertical

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm