Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 7

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 210 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Trong MS Excel 2010, để nhập các ô đang chọn lại thành 1 ô ta thực hiện những thao tác nào sau đây?

A. Tại Menu Home, trong nhóm Alignment - chọn Merge & Center

B. Tại Menu Data, trong nhóm Alignment - chọn Merge & Center

C. Tại Menu Home, trong nhóm Cells - chọn Merge & Center

D. Tại Menu Data, trong nhóm Cells - chọn Merge & Center

Câu 2: Trong MS Excel 2010, để tách dữ liệu trong một ô được chọn thành hai hoặc nhiều ô, ta thực hiện những thao tác nào sau đây?

A. Trên Menu Insert, nhóm Data Tools - chọn Text to Columns – Delimited

B. Trên Menu Home, nhóm Data Tools - chọn Text to Columns - Delimited

C. Trên Menu Fomulas, nhóm Data Tools - chọn Text to Columns - Delimited

D. Trên Menu Data, nhóm Data Tools - chọn Text to Columns - Delimited

Câu 3: Trong MS Excel 2010, muốn định dạng đường viền bao một vùng dữ liệu bằng nét đứt, chọn vùng rồi thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Chọn Format Cells - Thẻ Border - Chọn nét đứt - Inside - OK

B. Chọn Format Cells - Thẻ Border - Chọn nét đứt - None - OK

C. Chọn Format Cells -Thẻ Border - Chọn nét đứt - Outline - OK

D. Chọn Format Cells - Thẻ Border - Outline - Chọn nét đứt - OK

Câu 4: Trong MS Excel 2010, loại biểu đồ nào nên được dùng để so sánh dữ liệu có xu hướng liên tục?

A. Biểu đồ đường gấp khúc (Line)

B. Biểu đồ dạng quạt tròn (Pie)

C. Biểu đồ hình cột (Column)

D. Biểu đồ thanh nằm ngang (Bar)

Câu 5: Trong MS Excel 2010, bạn tích chọn vào ô "My data has headers" trong hộp thoại sắp xếp với mục đích gì?

A. Để giúp cho MS Excel hiểu rằng dữ liệu của bạn có tiêu đề cột và dựa vào đó để xác định dữ liệu

B. Để loại bỏ các dòng tiêu đề khỏi danh sách được sắp xếp sau đó

C. Để chèn một ngắt trang trước tiêu đề cột

D. Để xác định số thứ tự của các hàng nơi mà các tiêu đề cột được nhập

Câu 10: Tại sao bạn đổi tên một trang tính?

A. Để trợ giúp cho việc xác định các nội dung

B. Để giúp xác định trang tính này như một sổ tính

C. Để có thể thêm một màu sắc cho bảng tính tiếp sau nó

D. Để cho phù hợp với tên của sổ tính

Câu 12: Trong MS Excel 2010, với các công thức sau, hãy cho biết công thức nào cho kết quả là FALSE?

A. = “ABC” >= ”abc”

B. = 10/3 >= 4

C. = sum(1,2,3) = 1 + 2 + 3

D. = "Tin hoc" <="Tinhoc"

Câu 13: Khi sử dụng MS Excel, phát biểu nào sau đây là đúng khi gặp dãy ký tự báo lỗi "#DIV/0!"?

A. Lỗi do nhập một chữ cái vào ô định dạng kiểu số

B. Lỗi do nhập sai tên hàm

C. Lỗi do độ rộng cột không đủ

D. Lỗi do chia một số cho 0

Câu 14: Khi sử dụng MS Excel, phát biểu nào sau đây là đúng khi gặp dãy ký tự báo lỗi #NAME?

A. Lỗi do nhập một chữ cái vào ô định dạng kiểu số

B. Lỗi do nhập sai tên hàm

C. Lỗi do độ rộng cột không đủ

D. Lỗi do chia một số cho 0

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm