Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 2

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 288 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Để tính tổng các ô dữ liệu từ C3 đến C7 trong excel ta dùng: công thức

A. =Sum(C3:C7)    

B. =Sumtotal(8,C3:C7)

C. Cả a,b đúng

D. Cả a,b sai

Câu 2: Tong bảng tính Excel có:

A. 256 cột và 16384 dòng       

B. 256 cột và 65536 dòng

C. 16384 cột và 256 dòng 

D. 65536 cột và 256 dòng

Câu 3: Hàm And() sẽ trả về giá trị đúng (True) khi:

A. Tất cả các đối số đều đúng

B. Tất cả các đối số đều sai

C. Cần một đối số đúng 

D. Chỉ cần một đối số trả về sai

Câu 4: Trong Excel hàm OR() trả về kết quả đúng (True) khi nào:

A. Chỉ cần một đối số trong Hàm trả về True.

B. Nếu có hai đối số trong hàm trả về True

C. Nếu tất cả đối số trong hàm đều trả về True

D. Tất cả đều sai.

Câu 5: Biểu thức = Counif(A5:C5,”A*”) có tác dụng:

A. Đếm tất cả các ô trong vùng A5:C5 có ký tự đầu là A

B. Chỉ đếm các dòng có ký tự đầu trong cột A là “A”

C. Đếm tất cả các ô trong vùng A5:C5 có 2 kí tự mà kí tự đầu là A

D. Tất cả đều sai

Câu 6: Trong Excel giả sử ô D4 có công thứ sau: = HLOOKUP(A4,A10:D12,4,0) kết quả sai ở thành phần nào?

A. Thành phần thứ hai   

B. Thành phần thứ 4

C. Thành phần thứ 3

D. Thành phần thứ nhất

Câu 10: Trong Excel, một công thức phải bắt đầu bằng:

A. Dấu =

B. Một số

C. Tên hàm

D. Phép toán 

Câu 14: Trong Excel hàm Mid(m,n,x) có công dụng:

A. Lấy x kí tự của chuỗi m từ vị trí n

B. Lấy x kí tự của chuỗi n từ vị trí m

C. Lấy m kí tự của chuỗi x từ vị trí n 

D. Lấy n kí tự của chuỗi x từ vị trí m

Câu 18: Nếu điểm thi đạt từ 5 điểm trở lên, thì ghi Đậu, ngược lại ghi Hỏng . Công thức nào dưới đây thể hiện đúng điều này (ô G6 đang chứa điểm thi)

A. =IF(G6>=5,"Đậu") ELSE ("Hỏngt")

B. =IF(G6>5,"Đậu","Hỏng")

C. =IF(G6=<5,"Đậu", "Hỏng")  

D. =IF(G6<5,"Hỏng","Đậu")

Câu 22: Microsoft Excel là:

A. Một hệ điều hành

B. Chương trình dùng để soạn thảo văn bản

C. Chương trình đồ họa

D. Chương trình dùng để xử lí bảng tính

Câu 23: Trong Microsoft Excel muốn bật tắt thanh công thức ta chọn:

A. View\Formula Bar

B. View\Toolbars\Formula Bar

C. Tools\Options\View

D. Các ý trên đều đúng

Câu 24: Để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính Excel, thực hiện:

A. Chọn vùng dữ liệu → Data/Filter

B. Chọn vùng dữ liệu → Data/Sort

C. Thiết lập vùng điều kiện → Data/Sort 

D. Thiết lập vùng điều kiện → Data/Filter

Câu 25: Trong Microsoft Excel, địa chỉ tuyệt đối là địa chỉ:

A. Thay đổi tọa độ khi sao chép công thức

B. Không đổi tọa độ khi sao chép công thức

C. Có thể thay đổi hoặc không đổi tọa độ khi sao chép công thức

D. Cả A, C đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm