Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 8

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 161 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 2: You should visit Bath. It’s ............ city.

A. a historical and interesting 

B. a historical interesting

C. an interesting historical

Câu 10: She got a terrible mark in the exam so she ........ very hard at all.

A. mustn’t have worked

B. can’t have worked

C. didn’t work

Câu 16: What will you do if ................

A. you don’t get a good IELTS score?

B. you didn’t get a good IELTS score?

C. you won’t get a good IELTS score?

Câu 18: If I didn’t have to work tonight, .................

A. I’d be able to relax now.

B. I’m able to relax now.

C. I’ll be able to relax now. 

Câu 23: The University of St Andrews.............. is the oldest university in Scotland.

A. which was founded in 1413

B. which was founded in 1413

C. that was founded in 1413

Câu 25: The charity is trying to find ways tosave and ............ the world’sendangered animal species. 

A. the charity is trying to find ways to protect

B. to find ways to protect

C. protect

Câu 27: I can’t pick you up from the station onWednesday because ............ on thatday.

A. I’m fixing my car

B. I’m having my car fixed

C. I need my car fixed

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR]

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR] Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm