Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 15

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 180 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 15. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 2: I finished my essay yesterday but ………. it in to the tutor yet.

A. I’ve given

B. I haven’t givencorrect

C. I didn’t give

Câu 18: I finished my essay yesterday but ………. it in to the tutor yet.

A. I’ve given 

B. I haven’t given 

C. I didn’t give

Câu 25: If the trend continues, the averageincome ............. by 107% by 2020.

A. will increase

B. will have increased

C. will be increasing

Câu 28: I don’t know whether to accept the joboffer. It’s .................

A. a difficult decision

B. the difficult decision

C. difficult decision

Câu 29: For those of you new to the company, this leaflet is full of ...............

A. a valuable information 

B. the valuable information

C. valuable information

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR]

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR] Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm