Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 13

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 21 Câu hỏi
  • 404 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 13. Tài liệu bao gồm 21 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

13 Lần thi

Câu 1: I ..................... you a copy of the article tomorrow.

A. send

B. was sending

C. will send

D. will be sent

Câu 3: Florida ............... by thousands of tourists every winter.

A. visited

B. visits

C. was visited

D. is visited

Câu 4: The electric light bulb ........................ by Thomas Edison.

A. invented

B. was invented

C. invents

D. is invented

Câu 7: Choose the correct answer to fill in the blank. 

A. that are

B. being

C. are

D. are being

Câu 13: Henry Ford, ..................... ,was an outstanding innovator.

A. he founded the Ford Motor Company

B. founded the Ford Motor Company

C. who founded Ford Motor Company

D. the Ford Motor Company founded

Câu 14: In 1850 ........................ established one of the first detective agencies in theUnited States.

A. it was detectivePinkerton

B. detective Pinkerton 

C. detective Pinkerton who

D. when detectivePinkerton

Câu 16: The journey, ........................ alone for most of the way, was in the name of charity.

A. I undertook

B. that I undertook

C. which I undertook

D. undertaking

Câu 17: Choose the correct answer A, B, C or D.

A. less convenient as

B. less convenient than

C. not so convenient than

D. the most convenient as

Câu 18: Computers are considered as .................... tools today.

A. the most modern

B. more modern

C. modern as

D. much modern than  

Câu 19: Hotels have developed ................... restaurants in this area.

A. as rapid as

B. as rapid than

C. so rapidly that

D. as rapidly as

Câu 20: Commercial centers are ................ they were many years ago.

A. as popular than

B. the most popular

C. the most popular than

D. more popular than

Câu 21: The harder this man works, ....................... he becomes.

A. most successful

B. more successful

C. the more successful

D. the most successful

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR]

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR] Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 13 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 21 Câu hỏi
  • Người đi làm