Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 14

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 218 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

6 Lần thi

Câu 1: Wine .................... grapes.

A. is made by

B. is made from

C. Either could be used here.

Câu 2: The bridge ........................

A. is still built

B. is still being built

Câu 5: Their house .............. last week.

A. was bought

B. has been bought

Câu 10: It ................. last week.

A. should be done

B. should have been done

Câu 11: It ............... Mexico.

A. is imported to

B. is imported from

Câu 12: It ................ next week.

A. is been published

B. is being published

Câu 13: It .................. by next Friday.

A. has to be done

B. has been done

Câu 16: Since the first space mission many communication satellites ..........................

A. was launched

B. are launched

C. have been launched

D. had been launch

Câu 18: By the time the applicant makes up his mind, the offer .......................

A. will cancel

B. will have been cancelled

C. will be cancelling

D. will have been cancel

Câu 19: Yesterday Pete .................... a ticket for speeding.

A. was given

B. gave

C. was gave

D. had been given

Câu 20: Before leaving camp, the Boy Scouts .............. the fire.

A. were put out

B. had been put out

C. put out 

D. had putted out 

Câu 21: Steve has recently had his poetry .................................

A. be publish

B. publish

C. to publish

D. published

Câu 22: In a few months, the firm ....................... its production.

A. is increased

B. will be increasing

C. will be increased

D. has increasing

Câu 23: She complains that she ................................ headaches.

A. has frequently had

B. has been frequently

C. has frequently

D. had frequently been had

Câu 24: New officers ........................ by our club when we hold our next meeting.

A. will be elected

B. are electing

C. will elect

D. was elected 

Câu 27: Concert tickets .................... at the box office.

A. is selling

B. sold

C. are sold

D. is sold

Câu 29: We .......................... all the windows last weekend.

A. washed

B. were washed

C. was washing

D. wash

Câu 30: The new bridge ........................ before the end of next month.

A. will be completed

B. will complete

C. is completed

D. completes

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR]

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR] Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 6 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm