Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 12

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 214 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - Phần 12. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: The price of his car is ....................... that of my car.

A. twice as much than

B. as twice as

C. twice as much as

D. more twice than

Câu 2: My new laptop costs me ............................. the old one I bought last year.

A. as much as three times as

B. three times more than

C. three times as much as

D. times three

Câu 3: American spends more money on fast food .................... country in the world.

A. while other

B. than any other  

C. than other

D. other than

Câu 4: This jacket is ....................... the others we've just seen.

A. far most expensive

B. father more expensive than

C. further more expensive

D. far more expensive

Câu 6: It’s too ............... to work in here.

A. noisify

B. noisy

C. noise

D. noises

Câu 7: Your garden is ................. beautiful.

A. perfectly

B. perfect

C. perfected

D. perfection

Câu 8: We met several .................... people at the party.

A. interestingly

B. Interest

C. Interesting

D. interests

Câu 10: Steve ate his dinner .................. 

A. quick

B. quickly

C. quicken

D. quickened

Câu 12: Bill ordered two .....................  pizzas.

A. large

B. largeness

C. largely

D. largest

Câu 14: These are very .................... chairs.

A. comfort

B. comfortably

C. comfortable

D. comforts

Câu 17: Chris is…………………than his brother.

A. short

B. shortest

C. the shortest

D. shorter

Câu 18: We always travel by train because it is………………….than a bus.

A. comfortable

B. the comfortable

C. more comfortable

D. the most comfortable

Câu 19: I’ve tried all the desserts at this restaurant, but this one is………………of them all

A. delicious

B. the most delicious

C. most delicious

D. more delicious

Câu 20: I play checkers sometimes, but I think chess is…………………

A. an interesting

B. more interesting

C. more interesting than

D. interestingly

Câu 22: Listening to music is…………………..dancing.

A. relaxing than

B. the most relaxing

C. relaxing

D. more relaxing than

Câu 23: Today is………………..day we have had all week.

A. colder than 

B. the coldest

C. colder

D. coldest

Câu 24: You should wear this dress because it’s……………..that one.

A. elegant

B. the most elegant

C. more elegant than

D. the elegant

Câu 25: I like that sofa, but this one is………………

A. cheaper

B. cheaper than

C. cheaply

D. cheapen

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR]

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A2 có đáp án - [YEAR] Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm